Älgjakten avslutad 2019! OBS: Områdesjakt på kronvilt pågår!
Open
X

Hovfjällets ÄSO/KSO.Tilldelning 2019-2020

Skötselplan är på 133 älgar per år, fördelat på 24 tjurar, 29 hondjur och 80 kalvar. Andelen kalv i avskjutning ligger på 60 % för att höja medelåldern samt tjurandel på 45 % för att höja tjurandelen. Tilldelningen kan variera +/- 10 % och vi ligger i överkant. Tilldelningen ligger på 26 tjur, 32 hondjur och 80 kalvar 2019-2020


Tilldelning 2018-2019

 


Läget per 2018-03-06

Slutrapporterat 2018-03-06 är 114 älgar, vara 21 tjur, 28 hondjur och 65 kalvar. Avskjutningen ligger på 2,6 älg/kha (2,572, medelvärde)

Fyllnadsgrad jämfört med skötselplan är 108 % (1,0755), vilket är 114 st av 106 st älgar. (21 av 19 tjur, 28 av 23 hondjur, 65 av 64 kalv). Jämfört med tilldelning är fyllnadsgrad 91,2 % (0,912) vilket får anses som bra. 114 st av tilldelade 125 st (21 av 23 tjur, 28 av 29 hondjur och 65 av 72 kalvar, utöver detta tilldelades 2 st valfria älgar).

Kalvandelen i säsongens avskjutning är 57,0 % (mål > 60 %) lite under målet och andel tjur av vuxna är 42,9 % (mål < 45 %) vilket är bättre än målet.

 

 

 

 


Läget per 2017-11-16

Det har rapporterats 97 älgar varav 20 tjur, 23 ko/kviga och 54 kalvar. 3 jaktlag har slutrapporterat. 1 jaktlag har inte jagat ännu. Nyttjandegraden mot tilldelningen är 77,6 % (jämfört med skötselplanen (106 st) ligger nu på 91,5 %). Andel tjur av vuxna 47 % och andel kalv ligger nu på 56 %, men borde öka under återstående jaktsäsong

Läget_Hovfjällets_ÄSO_2017-11-16

Lennart Johannesson


 

Läget per 2016-12-06

Läget_HovfjälletsÄSO_2016-12-06

 

 

 

Läget per 2016-11-18

laget_hovfjallets-aso-per-2016-11-18


 

 

Referat från styrelsemöte nr 3 för Hovfjällets ÄSO från 2016-10-21.

Till denna dag hade 64 st älgar rapporterats fällda inom Hovfjällets ÄSO, varav 32 vuxna och 32 kalv. Förhållandet vuxna och kalv har följts enl. PM av samtliga jaktlag. Kraftigt ökande obs per mantimme jämfört med fjolåret, ökande andel tjur jämfört med fjolåret. Kraftigt ökande kalvvikter jämfört med fjolåret. Från 72,3/63,5 tjurkalv/kvigkalv 2015 till 78,8/70,2 2016 inom ÄSO. Kan kopplas till den ökade tjurandelen i stammen.
Ett jaktlag Rattsjöskogens VVO begärde extra tilldelning på en kalv. Fick en kalv i extra tilldelning med fokus på att få den tidigare påskjutna kalven.
Stor turbulens kring att Vitsand VVO inte följde den tilldelning som angivits när de sköt 6 tjur och 2 hondjur, istället för tilldelningen 4+4. Hovfjällets ÄSO styrelse beslutade att Vitsands ”överskjutning” på tjur regleras inom 3-årsplanen, över kommande 2 år. Vidare att tilldelningen utifrån skötselplanen ska följas även när det gäller kalv. Målet är 60 % kalv för Hovfjällets ÄSO. De tryckte på att samtliga jaktlag som ingår i Hovfjällets ÄSO ska skjuta sin tilldelning på kalv. Om Vitsands VVO ämnar att inte fylla sin kalvkvot skall detta meddelas styrelsen i Hovfjällets ÄSO snarast, kalvarna ska då fördelas på andra jaktlag inom Hovfjällets ÄSO.

laget_hovfjallets-aso-per-2016-11-10obs_mantimme_2016-11-10


 

 

 

PM för jakten Hovfjällets ÄSO/KSO säsongen 2016-2017
Skickat via epost till Jaktlagsrapportörer, Jaktledare och styrelsen för Hovfjällets ÄSO/KSO

Berörda: Fensbols VVO, 3256 ha, Hänsjöns VVO, 1500 ha, Gråsdalens VVO, 4080 ha, Rattsjöskogens VVO, 2370 ha, Åsteby VVO, 1563 ha, Överbyns VVO, 3095 ha, Vitsand VVO, 6 000 ha, Bässebergs ÄJO, 1438 ha, Digerbergets VVO, 2380 ha, Kristinefors VVO, 2250 ha, Öjebergets VVO, 4350 ha, Tjärnbergs ÄJO, 1828 ha, Vägsjöfors Jaktklubb, 3469 ha, Latjärnstorp JK, 1985 ha, Ruskåsen JK, 3257 ha, Herrgårdsbergs JK, 1459 ha samt övriga medlemmar och markägare.

Inledning: Detta är första jaktsäsongen i Hovfjällets ÄSO/KSO.

1. Älg- och kronhjortsförvaltningsplan.
Älgskötselplan för 17-12-03-603-Ä – Hovfjällets ÄSO gäller till 2019-06-30 och omfattar 44 267 ha.
Bilaga § 1.1 Älgskötselplan.
Utkast på Kronhjortskötselplan. Mindre avskjutning av kalv för att starta upp förvaltningen och öka intresset för inventering.
Bilaga § 1.2 Kronhjortskötselplan

2. Jakt på älg.
Skötselplan är på 106 älgar per år, fördelat på 19 tjurar, 23 hondjur och 64 kalvar. Andelen kalv i avskjutning ligger på 60 % för att höja medelåldern samt tjurandel på 45 % för att höja tjurandelen som ligger på låga 28 % 2015.
Bilaga § 2 ”Förstatilldelning_Hovfjället ÄSO_per_jaktlag_2016-08-14.xlsx”
Ev. extra tilldelning av älg. Hela styrelsen utgör beslutsgrupp för ev. extra tilldelning av älg första året. Ingen extra tilldelning medges före första jaktveckan är avslutad (v. 41).

3. Jakt på Kronvilt (kalvar)
KSO har en avskjutning på 4 kalvar avlysningsjakt inom hela området. Avlysning sker via sms till jaktledarna i resp. jaktlag och genom Facebook-gruppen för Hovfjällets ÄSO/KSO.
Skicka sms eller ring Lennart Johannesson, 070-513 64 55 vid fälld hjortkalv. SMS skickas då ut till alla jaktledare för spridning inom jaktlaget.

4. Regler för älg- och kronhjortsjakten.
Ingen begränsning i taggantal på älgtjur. Kalvandelen ska ovillkorligen följa avskjutningen på vuxna. Inte mer än 1 vuxen älg fälld utöver antal kalvar inledningsvis. Målet är 60 % kalv i avskjutning. Tillfälligt förbud för vuxna införs under jakten tills kalvavskjutning är lika med eller fler än de vuxna. I övrigt enl. tilldelningslista för resp. jaktlag.

5. Rapportering och älginventering inom Hovfjällets ÄSO:
• Avskjutning, Älg-OBS, Kalvvikter, årligen i samband med avskjutningsrapportering
• Spillningsinventering (årlig, de första åren inom ÄSO:t i samråd med ÄFO)

Jaktlagsrapportör skall fortlöpande rapportera via www.viltdata.se när älgar eller kronhjortar fälls. Rapportering för älg skall inkomma snarast, första året tis., tors. och lördag första älgjaktsveckan. För kronhjort bör det ske snarast via sms (Viltdata.se samma kväll). Jakträttshavare (jaktlagen) skall dessutom senast sju dagar efter jakttidens utgång meddela via www.viltdata.se om det totala jaktresultatet. I rapporteringen skall anges när och var varje djur fälldes, djurets kön och ålder. Har handjur fällts skall antal taggar meddelas. Avgiften för fällt vilt skall senast sju (7) dagar efter jakttidens utgång inbetalas till styrelsen via kontot:
Nordea 1175-209 874-9
Det åvilar jakträttshavarna att till styrelsen senast tio dagar efter de första sju dagarna jaktlagen har jagat inge älgobsrapport via www.viltdata.se. Instruktioner bifogas för Älg-OBS: ”ALG-OBS-instruktion-2016_lejoh.pdf” och ”Älg-och-kronobs.pdf”

6. Styrelsen
Ordf. John Jonsson, sekr. Lennart Johannesson, kassör Ingemar Malmström
Håkan Larsson, Stora Ensos jaktklubbar (2 år), Anders Jonsson, Rattsjöskogens VVO (2 år), Lennart Johannesson, Vitsand VVO (2 år), Kent Kollfelt, Gråsdalen VVO (1 år), Stefan ”Grea” Nilsson, Överbyn VVO (1 år), Ingemar Malmström, Hänsjön VVO (1 år), John Jonsson, Öjeberg VVO (1 år). Kontaktlista bifogas enl. nedan.
Ansvarig för Viltdata Lennart Johannesson.
Ansvarig för spillningsinventering Kent Kollfelt.
Ansvarig för Älg-OBS Anders Jonsson.

Sammankallande valberedningen: Inge Olsson, Vitsand VVO, Telefon: 070-531 01 79, e-post: inge_olsson@live.se

7. Fällavgifter och anslutningsavgift ÄFO – Konto: 1175-209 874-9
Fällavgifter 2016-2017 är 500 kr för vuxen och 200 kr för kalv.
Avgift för ÄSO 200 kr/år (vuxen älg i tilldelning) och 100 kr/ år (jaktlag som bara har kalv).

8. Kommunikation inom ÄFO/KSO:t
• Facebook-grupp är upplagd för snabb info. inom ÄSO/KSO.
https://www.facebook.com/groups/979861578797917/
Alla medlemmar kan begära anslutning. Skicka PM. Ej för utomstående.
• Kontaktlista bifogas på jaktlagsrapportör och jaktledare för alla jaktlag.
• Kontaktlista bifogas över styrelsen och funktionärer för Hovfjällets ÄSO/KSO (Kommer senare)
• SMS-grupper nyttjas för påminnelser om kallelser och andra viktiga aktiviteter via e-post t ex. möten eller annat som lagts ut på Facebook, samt för avlysningsjakt på t ex kronvilt.

9. Eftersök inom ÄFO/KSO:t
Eftersök löses av de som förorsakat skadskjutningen – i möjligaste mån. Eftersök in på grannlagens marker kan genomföras inom ÄSO:t, men kontakt via telefon/sms ska ske till resp. jaktledare i samband med eftersöket lika tidigare.

Styrelsen Hovfjällets ÄSO/KSO


 

Hovfjällets ÄSO består av:

Jaktlag Areal (ha)

Fensbols VVO, 3256 ha
Hänsjöns VVO, 1500 ha
Gråsdalens VVO, 4080 ha
Rattsjöskogens VVO, 2370 ha
Åsteby VVO, 1563 ha
Överbyns VVO, 3095 ha
Vitsands VVO, 6 000 ha
Bässebergs ÄJO, 1438 ha
Digerbergets VVO, 2380 ha
Kristinefors VVO, 2250 ha
Öjebergets VVO, 4350 ha
Tjärnbergs ÄJO, 1828 ha
Vägsjöfors Jaktklubb, 3469 ha
Latjärnstorp JK, 1985 ha
Ruskåsen JK, 3257 ha
Herrgårdsbergs JK, 1459 ha


Karta Hovfjällets ÄSO

karta_hovfjallets-aso-20160504