Älgjakten avslutad 2019! OBS: Områdesjakt på kronvilt pågår!
Open
X

Jaktstämmor.


JAKTSTÄMMA 2019

Referat jaktstämman 2019 på Vitsand VVO.

Årets jaktstämma hölls i Jaktstugan i Vitsand den 2019-08-04, mellan kl. 16.00–17.40. Stämman började med kaffe och kakor som fixats av kassören Göran Larsson. Deltog gjorde ca 22 deltagare.
Efter mötets öppnande, val av ordförande, som blev sittande Lennart Johannesson, och funktionärer som sekreterare Hanna Persson och till justerare, tillika rösträknare, Niklas Nilsson och Tony Björklund.  Stämman ansågs behörigt utlyst och röstlängd bordlades.
Därefter gick man igenom verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelse (ekonomin) och revisorernas berättelser utan anmärkning och det ledde till ansvarsfrihet för styrelsen för gånga året. Kassören Göran Larsson och ordf. Lennart Johannesson redogjorde för verksamheten och ekonomin för 2018-2019, och man beslutade att behållningen i kassan skall överföras till kommande års balansräkning. Kassörens budgetförslag 2019-2020 lästes upp. Stämman godkände budget i sin helhet.
Jaktstämman beslutade att årets älgjakt inleds 14 oktober 2019 (v. 42). Anmälan till älgjakten ska ske senast 2019-09-30 till Hanna Persson (hannabergas@gmail.com). Nya arrenden ska lämnas till styrelsen för hantering senast 2019-08-31. Försenad anmälan till årets älgjakt kommer åläggas med en administrationsavgift på 100 kr, då förseningar i anmälan resulterar i utökade administrativa avgifter, som kopiering nya listor, mm.
Stämman beslutade om Jaktbestämmelserna (PM) för älgjakten 2019/2020, och påminner om att alla jaktdeltagare ska ha en fungerade jaktradio i 155 Mhz. Det beslutades även att området kan ha ca: 10 st områdesjaktgäster under älgjaktsveckan.
Därefter beslutades den stående punkten om Rovdjursjakt. Stämman beslutade att i den utsträckning det är förenligt med jaktlagstiftningens bestämmelser om jakttider, om tillstånd till jakt finns enl. myndigheternas beslut, om områdesjakt efter stora rovdjur så som björn, järv, varg, lodjur samt vildsvin för att begränsa skador av sådant vilt. Dessa får jagas av envar jaktberättigad över hela viltvårdsområdet. Från den 21 augusti gäller områdesjakt inom Vitsand VVO på tilldelad björn i kommunen, fälld björn under denna tid tillfaller skytten, såväl trofé som kött, skytten står för samtliga kostnader. Om en björn fälls i samband med ordinarie älgjakt, tillfaller köttet jaktlaget, i detta fall tar jaktlaget samtliga kostnader för besiktning av kött, mm, Troféer, t ex skinn och björnskalle, mm, tillfaller skytten. Länsstyrelsen har redan beslutat om björnjakt i Värmland 2019. 2 st får fällas i hela Värmland utom ett område uppe i nordöst pga. av hona med ungar (Långberget)
Stämman beslutade att de jaktkort som finns på området gäller för jakt på stora rovdjur, t ex. jaktkort för ”endast älg” eller de som endast avser ”småvilt”. Dessa gäller som ”gästkort” för rovdjursjakten, som annars ingår i begreppet ”Övrigt vilt”. Stämman beslutade vidare att övriga gästkort för jakt på stora rovdjur är noll kronor (0 SEK). Gästkort kan ersättas med deltagarlista (jakt- och gästkortslista). Det beslutades vidare att jakt kan ske samordnat med övriga jaktlag som tagit likartat beslut, sk. ömsesidig rätt. Kontaktpersoner och samordnare för rovdjursjakten Tony Björklund, Vitsand och Göran Larsson, Torsby. Ansvarig jaktledare ska utses vid dessa samordnade jakter, som även rapporterar om dessa jakter till styrelsen och ansvarig jaktledare för VVO:t.
Stämman beslutade att avgifterna för jaktkort är lika föregående år; Endast älg 300 kr, All jakt 400 kr, Övrigt vilt 100 kr. Områdets jaktgäster betalar 1 000 kr/dag och medlemsgästerna på ev. kommande helgjakter betalar 150 kr/dag. Vanliga gästkort (övrigt vilt) 50 kr/dag eller 100 kr/säsong.
Det hade inkommit 2 motioner från medlemmar i Vitsand VVO och från styrelsen fanns 7 st förslag på som är yrkanden från Hovfjällets ÄSO/KSO styrelse som sen ska beslutas på Hovfjällets årsmöte 11 augusti.
Motionerna var ”Jakträtt på marken för 22-banan”. Motion har lämnats av Stefan Jansson rörande 22 long banan. Då 22 long banan är belägen till största delen på Stefan Janssons mark, önskar han en jakträtt i hyra för marken. Styrelsen anser det är rimligt att en extra jakträtt lämnas till fastighetsägaren att nyttja för eget bruk och att ett nyttjanderättsavtal upprättas mellan fastighetsägaren och Vitsand VVO över lång tid. Styrelsen yrkar i så motto på bifall för motionen. Styrelsen yrkade bifall på motionen enl. yttrandet ovan och stämman antog motionen.
Andra motionen var ”Ökad avgift för ej utförd arbetsdag”. Markus Schelin har lämnat en motion om att avgiften för utebliven arbetsdag ska höjas från 1250 kr till 2000 kr. Styrelsen beslutade att yrka på avslag, då styrelsen upplever att det inte kommer leda till att fler arbetsdagar genomförs. Föregående år var det endast 5 medlemmar som inte genomförde sin arbetsdag. Ytterligare finner styrelsen att det under de senaste tre åren har skett stora höjningar av avgiften för utebliven arbetsdag, och att det måste gå något år innan ev. ytterligare en höjning genomförs. Styrelsen yrkar avslag på motionen. Jakstämman avslog motionen.
Styrelsens yttranden och förslag ang. förslag från Hovfjällets ÄSO/KSO
Ny skötselplan för Hovfjällets ÄSO antogs enligt förslag av ÄSO, samt Vitsand VVO:s tilldelning på 9 vuxna älgar och 12 kalvar. I år får vi 4 tjur och 5 ko/kviga. Stämman tillstyrkte Vitsand VVO:s del av skötselplanen och tilldelningen, samt övriga tilldelningar inom Hovfjällets VVO. Lennart redogjorde även för 2019 års spillningsinventering.
Finnskogens ÄFO har genomfört årets älgspillningsinventering och får ett medelvärde på 11,6 älg/kha på hela ytan. Hovfjällets älgspillningsinventering visar på 11,2 älgar/kha vilket är en planerad minskning mot fjolårets 12,3 älgar/kha genom fjolårets ökade tilldelning och avskjutning på 130 älgar. Det fälldes 97 st hösten 2016 och 114 st hösten 2017.
Inga motioner från Hovfjällets ÄSO att behandla.
Förslag från Hovfjällets ÄSO inkl. styrelsens yttrande, att behandla på resp. jaktlag. Styrelsen (ÄSO) föreslår en ny skötselplan för 2019/2020 — 2021/2022, Fyllnadsgraden över 3 föreg. år mot skötselplan är 97+114+130 = 341, mot (106+106+106 318 st = 107,2 %. ÄSO:t ser en stabil älgstam (11,3 från 2017, 12,3 2018 och 11,6 älg/kha från 2019). Skötselplanen utgör nu 24 tjur och 29 hondjur och 80 kalv per år i tre år. Tilldelningen kommande jaktår 2019/2020 blir 58 st vuxna (26 tjur och 32 hondjur) och 79 st kalv. Könskvotering kommer ske. Skötselplanen godkändes utifrån Vitsand VVO perspektiv. Tilldelning för Vitsand VVO på 4 tjur och 5 ko/kviga, samt 12 st kalvar, vilket är ca 3,5 älg/kha, godkändes för Vitsand VVO.
”Tilldelning för övriga jaktlag inom Hovfjällets ÄSO” Styrelsen (ÄSO) föreslår till årsmötet att besluta om älgtilldelningen hela området. Tilldelningen följer i princip fjolårets nivåer, som en del av ny 3-årsplan. Tilldelningen motsv. max 105 % av skötselplanen. ”Förslag på tilldelning 2019-2020 Hovfjällets ÄSO” visades på jaktstämman. Styrelsen Hovfjällets ÄSO yrkar bifall för förslaget om tilldelning för resp. jaktlag inom hela Hovfjällets ÄSO. Vitsand VVO stödjer ÄSO-styrelsens förslag och beslutar bifall till ÄSO-styrelsens förslag för hela ÄSO:t.
Ang. kronvilt redogjorde Lennart att Fryksände SÖ ÄSO har ansökt om att anslutning till Hovfjället KSO. Vitsand VVO styrelsen yrkade på att stämman beviljar Fryksände SÖ ÄSO anslutning till Hovfjällets KSO. Stämman beslutade att godkänna Fryksände SÖ ÄSO ansökan om anslutning till Hovfjällets KSO.
Fryksände SÖ består av Bada VVO, Fryksände Östra VVO, Oleby VVO, Rinn VVO och Utterbyns VVO.  KSO-styrelsen har gjort en ny skötselplan för hela området ca 57 000 ha. Planen medger nu även vuxna hjortar och har skickat denna till Länsstyrelsen som redan prel. godkänt planen, tilldelning och nya KSO:t i sin helhet.
Lennart gick igenom för föreslagen kronviltskötselplan 2019/2020 – 2021/2022 utifrån den nya KSO-arealen. Vitsand VVO styrelse yrkar på att stämman ska ge bifall till föreslagen kronviltskötselplan. Stämman beslutade att godkänna föreslagen kronviltskötselplan.
Kronviltskötselplanen har tagits fram under vintern utifrån nya KSO-arealen (57 402 ha) och kronviltstillgång. Fram för allt södra delen av Fryksände SÖ har mera hjort än övriga delar av Hovfjällets KSO och sköt 4 kronkalvar under generell jakt ifjol. Bedömd vinterstam på 1.0 – 1,5 hjort per 1000 ha. Mål att öka stammens medelålder genom att jaga mest kalv och påbörja mindre jakt på vuxna djur. Tilldelning första året 7 st kronvilt, 9 st nästa år och 10 st tredje året.
Jaktstämman fick även pröva frågan om föreslagen tilldelning till respektive sektion inom Hovfjällets KSO (södra och norra) samt vilka rutiner som gäller i samband med fällt vilt. Vitsand VVO styrelse yrkar på att stämman ger bifall till Hovfjället ÄSO föreslagna rutiner och tilldelning inom rep. sektion. Stämman beslutade att godkänna förslagen tilldelning samt föreslagna rutiner.
Tilldelningen för 2019-2020 är 8* kronvilt. 4* vuxna och 4 kalvar. Styrelsen (KSO) föreslår att jakten sker som avlysningsjakt sektionsvis (Norra = Hovfjällets ÄSO resp. Södra = Fryksände ÄSO) fram till 1 december. Efter 1 december är kvarvarande hjortar lovliga i hela KSO:t. Kronvilt inom KSO är lovliga 16 aug. till 31 jan. Under tiden den 16 aug. fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 sep får jakten enbart ske som smyg- eller vakjakt. Fälld hjort ska snarast anmälas till KSO för vidarebefordran till resp. jaktledare som sprider info. inom sitt jaktlag.
Tilldelningen 2019/2020 Hovfjället norra är 1 hjort* (Nytt!) , 1 hind och 2 kalvar, för Hovfjällets södra Fryksände SÖ) 1 st hjort, 1 st hind och 2 st kalvar. (Nästa säsong föreslås 1+1+2 i norra och 1+1+3 i södra)
Lennart Johannesson redogör för Osebol VVO önskan om att ingå i Hovfjällets KSO. Denna förfrågan kom in sent och behandlades som eget förslag. Vitsands VVO styrelse yrkar på bifall till Osebol VVO önskan. Stämman beslutade även här att godkänna Osebol VVO önskan om att ingå i Hovfjällets KSO.
Den 28 juni 2019 hade Osebol VVO (ca 5 300 ha) jaktstämma och tog stämmobeslut om att ansöka om anslutning till Hovfjällets KSO. Styrelsen Hovfjällets KSO har prel. beslutat bevilja anslutningen och aviserat till Länsstyrelsen. Troligen hinner inte Länsstyrelsen behandla detta för jakt redan denna säsong. Beslut om anslutning kan dock ske i god tid inför nästa säsong.  Skötselplanen och tilldelningen behöver inte ändras om Osebol VVO ansluts inför nästa år. Endast areal behöver ändras för Hovfjällets KSO (Blir då ca 62 500 ha). Om det hinner ske i höst kan ev. norra sektionen ökas med en hjort (hane). * Anm: Detta är nu klart!
Nya medlemmar antogs. Stämman beslutade att bevilja Sebastian Arvill/Johan Arvill, Wilma Nilsson, Nisse Ordensson och Tobias Björnsund medlemskap i Vitsand VVO. Styrelsen fick mandat att behandla ytterligare nya arrenden som kommer in fram till 31 augusti.
Till ordförande i styrelsen omval av Lennart Johannesson på ett år. Omval av ledamöter till styrelsen på två år på Hanna Persson, Göran Larsson och Per Hedegren (Bertil Strandberg, Karl-Gustav Henriksson och Tony Björklund kvarstår ytterligare ett år). Omval av suppleant till styrelsen på ett år Mattias Strandberg, omval av suppleant till styrelsen på 2 år Richard Skogh. Nyval av Tony Nilsson som suppleant till styrelsen på ett år. Stämman och Vitsand VVO styrelse tackar Hugo Persson för hans långa och trogna tjänst som ledamot i Vitsand VVO styrelse.
Omval av ansvarig jaktledare på ett år; Arne Strandberg. Omval av biträdande jaktledare på ett år på Lennart Johannesson, Ove Persson och Niklas Nilsson.
Omval av Henrik Strandberg och Inge Olsson som revisorer på ett år. Omval av suppleanter på ett år, Anders Liljhammer och Chatrin Persson, samt även omval av försäljare av jakträttsbevis på ett år; Niklas Nilsson och Lars Olsson
Delgivning av stämmans beslut, anslås som tidigare vid Jaktstugan och skjutbanan. Protokoll (referat) från stämman kommer även att publiceras på jaktlagets hemsida www.vitsandvvo.se. Annonsering om kallelse till jaktstämma sker som tidigare i Torsby Bladet, och på jaktlagets hemsida www.vitsandvvo.se samt på Facebook, https://www.facebook.com/groups/104133023008419/
Till valberedning omval på ett år Jan Henriksson (sammankallande), Marcus Schelin och Martin Jonsson. Jan Henriksson är även ledamot i Hovfjällets ÄSO/KSO
Till ombud till Torsby jaktvårdskrets valdes Arne Strandberg (JL) och Lennart Johannesson (Ordf.). Ersättare är övriga jaktledare och styrelseledamöter.
Tony Nilsson utses till studieombud och styrelsens kontaktperson i frågan. Till ansvarig för skjutbanan valdes Markus Schelin (banchef), omval av biträdande banchef Tony Nilsson och nyval av biträdande banchef Martin Jonsson.
Rickard Waldenfeldt valdes som ansvarig för kötthanteringen under jaktens gång, samt ansvarig för slaktboden. Biträdande slaktansvarig Markus Schelin. Marköttsdelen kvarstår med 1 kg kött/del, En (1) vuxen älg avsätts som tidigare år till marköttet. Ansvarig för utdelandet av markkött är sittande kassör, denne har även mandat att utse ytterligare medarbetare inom jaktlaget.
Sista dag för inlämnande av skottlistor nästkommande år är 1/6 2020. Skottlistorna lämnas till jaktkortförsäljarna eller styrelsemedlem och sammanställs av Hanna Persson. Påminnelse om inlämnande av jaktkortet kommer läggas ut på hemsidan och Facebook.
Segrare av rovdjurskampanjen Vitsands jaktkung tillföll Tobias Stolpe med 420 poäng. Tony Björklund får i uppdrag att överlämna denna vinst. Andra plats Karl-Gustav Henriksson och tredje plats Mattias Strandberg.
Som tidigare beslutade stämman om 1 arbetsdag à 8 timmar per jägare. Genomförd arbetsdag rapporteras till jaktledningen, genomförda arbetsdagar rapporteras av jaktledningen till sekr. Hanna Persson för sammanställning. Som tidigare skall jägaren i första hand utföra arbetsdagen själv, om hinder föreligger får jägaren leja någon som kan utföra arbetet. Vid ej genomförd arbetsdag, åläggs jägaren att betala en avgift om 1250 kr/dag till jaktlaget (kassören).  (Jägare över 80 år anses denne vara befriad från kravet på arbetsdag). En gemensam arbetsdag anordnas den 10 augusti kl. 09.00 av jaktledningen, samling sker vid slaktboden. Datum anslås på hemsidan, Facebook och Torsbybladet.
Stämman beslutade att vi skall delta i Länsälgen, samt att den interna kuljaktstig kommer anordnas som vanligt lördagen före älgjakten. Priser för 4 000 kr får införskaffas till tävlingarna. Ansvarig för genomförande och planerande ansvarig banchef Markus Schelin med hjälp av biträdande. Markus Schelin ansvara för framtagande av markörlista.
Till firmatecknare utsågs ordföranden Lennart Johannesson och kassör Göran Larsson, var och en för sig. Styrelsen tilldelades stämmans mandat att ta in en utomstående adjungerade kassör mot ersättning, om Göran Larsson ej kan fullfölja sitt uppdrag som kassör. §33 ansågs på mötet omedelbart justerat.
Övriga frågor:
Älgfest: Finns ett fortsatt intresse för anordnande av älgfest, men då antalet deltagare minskat kommer en intresseanmälan göras innan beslut om genomförande tas av styrelsen.
Betalning av jaktkort, mm, via plusgiro; Önskan från kassören om att jaktkort, markkött, mm betalas in via plusgiro nr 41 89 55-1, för att sedan genom uppvisande av kvitto erhålla sitt jaktkort/köttdel likt föregående år. Arbetande med skaffande av SWISH konto fortgår.
Viltvård: Stämman tar ett inriktningsbeslut genom att beställa 20 ensilagebalar av Martins Jonsson á 300 kr/st., vilket kommer leda till en medveten förlust i budget till favör för viltvård. Styrelsen kommer vid kommande styrelsemöte fatta beslut utifrån stämmans önskan.
Låg reproduktion? Arne Strandberg informerade om att vid ett lokalt NVR möte har det rapporterats att endast 25 % av hondjuren varit betäckta efter den hårda och torra sommaren förra säsongen. Detta indikerar på en kraftig minskning av reproduktionen i älgstammen. Vitsand VVO och övriga jaktlag får vara uppmärksamma på hur reproduktionen gått. Tas upp på jaktledarmötet fre. innan jakten. Reglerna inom ÄSO är att inte skjuta fler vuxna än kalv vilket minskar risken med för stort uttag.
Tidpunkt för nästa års jaktstämma söndag den 2 augusti 2020 (2020-08-02), kl. 16:00, Plats: Jaktstugan, Vitsand.
Vid datorn/
Ordf. Lennart Johannesson

JAKTSTÄMMA 2017

Referat jaktstämman 2017 på Vitsand VVO.

Årets jaktstämma hölls i Jaktstugan, Vitsand den 2017-06-25, mellan kl. 16.00–18.30. Stämman började med kaffe och kakor som fixats av Hanna Persson. Deltog gjorde ca 17 deltagare.

Efter mötets öppnande, val av ordförande – som blev sittande Lennart Johannesson – och funktionärer som sekreterare Hanna Persson och till justerare, tillika rösträknare, Niklas Nilsson och Karl-Gustav Henriksson, ansågs stämman behörigt utlyst och röstlängd bordlades.

Därefter gick man igenom verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelse (ekonomin) och revisorernas berättelser utan anmärkning och det ledde snabbt till ansvarsfrihet för styrelsen för gånga året. Kassören Stefan Jansson redogjorde för kassabehållning för 2016-2017, och man beslutade att behållningen i kassan skall överföras till kommande års balansräkning.

Kassörens budgetförslag lästes upp. Stämman godkände budget i sin helhet.

Stämman beslutade att årets älgjakt inleds 9 oktober 2017 (v. 41). Anmälan till älgjakten ska ske senast 2017-09-30 till Hanna Persson (hanna-persson@spray.se). Nya arrenden ska lämnas till styrelsen för hantering senast 2017-08-31. Försenad anmälan till årets älgjakt kommer åläggas med en administationsavgift på 100 kr, då förseningar i anmälan resulterar i utökade administrativa avgifter, som kopiering nya listor, mm.

Skötselplan för Hovfjällets ÄSO ligger fast. VVO:s tilldelning, enligt förslag av ÄSO, på 8 vuxna älgar och 11 kalvar lika föreg. år. I år får vi 3 tjur och 5 ko/kviga för att reglera förgående års överskjutning av tjur. Stämman tillstyrkte Vitsand VVO:s del av skötselplanen och tilldelningen. Lennart redogjorde även för 2017 års spillningsinventering.

Ljusnans ÄFO har genomfört årets älgspillningsinventering, med en ökning till 12,6 älgar per 1000 hektar jämfört med ifjol på 9,1 älgar/kha. Vitsand VVO:s älgspillningsinventering visar på 17,7 älgar/kha vilket är en kraftig ökning mot fjolårets 7,2 älgar/kha och jämfört med 10,3 älgar/kha 2015. OBS: 8-10 rutor är för lite för att det statistiskt ska kunna räknas som relevanta siffror. Mest som kuriosa. Resultatet för hela ÄSO eller ÄFO är relevant.

Stämman beslutade om Jaktbestämmelserna (PM) för älgjakten 2017/2018, med tillägget om att alla jaktdeltagare ska ha en fungerade jaktradio i 155 Mhz. Det beslutades även att området kan ha ca: 10 st områdesjaktgäster under älgjaktsveckan.

Därefter beslutades den stående punkten om Rovdjursjakt. Stämman beslutade att i den utsträckning det är förenligt med jaktlagstiftningens bestämmelser om jakttider, om tillstånd till jakt finns enl. myndigheternas beslut, om områdesjakt efter stora rovdjur så som björn, järv, varg, lodjur samt vildsvin för att begränsa skador av sådant vilt. Dessa får jagas av envar jaktberättigad över hela viltvårdsområdet. Från den 21 augusti gäller områdesjakt inom Vitsand VVO på tilldelad björn i kommunen, fälld björn under denna tid tillfaller skytten, såväl trofé som kött, skytten står för samtliga kostnader. Om en björn fälls i samband med ordinarie älgjakt, tillfaller köttet jaktlaget, i detta fall tar jaktlaget samtliga kostnader för besiktning av kött, mm, Troféer, t ex skinn och björnskalle, mm, tillfaller skytten.

Länsstyrelsen har redan beslutat om björnjakt i Värmland 2017. 2 st får fällas i hela Värmland utom ett område uppe i nordväst (t ex Järpliden)

Stämman beslutade att de jaktkort som finns på området gäller för jakt på stora rovdjur, t ex. jaktkort för ”endast älg” eller de som endast avser ”småvilt”. Dessa gäller som ”gästkort” för rovdjursjakten, som annars ingår i begreppet ”Övrigt vilt”. Stämman beslutade vidare att övriga gästkort för jakt på stora rovdjur är noll kronor (0 SEK). Gästkort kan ersättas med deltagarlista (jakt- och gästkortslista). Det beslutades vidare att jakt kan ske samordnat med övriga jaktlag som tagit likartat beslut, sk. ömsesidig rätt. Kontaktpersoner och samordnare för rovdjursjakten Tony Björklund, Vitsand och Göran Larsson, Torsby. Ansvarig jaktledare ska utses vid dessa samordnade jakter, som även rapporterar om dessa jakter till styrelsen och ansvarig jaktledare för VVO:t.

Stämman beslutade att avgifterna för jaktkort är lika föregående år; Endast älg 300 kr, All jakt 400 kr, Övrigt vilt 100 kr. Områdets jaktgäster betalar 1 000 kr/dag och medlemsgästerna på ev. kommande helgjakter betalar 150 kr/dag. Vanliga gästkort (övrigt vilt) 50 kr/dag eller 100 kr/säsong.

Från styrelsen fanns 4 st förslag (inga motioner hade inkommit) och det hade kommit in 3 motioner och 2 st förslag från Hovfjällts ÄSOs styrelse.

Vitsand VVO styrelses förslag (propositioner):

1. Förslag till beslut ang. Björnpasset.

Hemställan:
Styrelsen hemställer att stämman ska besluta ang. Björnpasset på Vitsands VVO Jaktskyttebanan, att konceptet upprättas och görs tillgängligt för medlemmar och andra jägare, att Medlemmar Vitsand VVO har gratis uppskjutning.
samt att icke medlemmar får betala en avgift på 100 kr vid uppskjutning.

Till kontrollanter utses banchefen Mattias Strandberg, bitr. banchefer Tony Nilsson oh Tobias Stolpe samt Vitsand VVO rovdjursansvariga Tony Björklund och Göran Larsson. Om behov finns kan ytterligare kontrollanter komma att utses av styrelsen.

Stämman beslutade enl. styrelsens förslag.

2. Förslag till beslut ang. Ordinarie jaktdagar för älg.

Hemställan:
Styrelsen hemställer att jaktstämman ska besluta att ordinarie jaktvecka (t ex vecka 41, andra måndagen i oktober) samt Allhelgona helgen, skall ses som ordinarie jaktdagar om älg kvarstår på tilldelningen. Därefter sker helgjakter tills tilldelningen uppnåtts, enligt överenskommelse mellan styrelsen och jaktledningen.

Stämman beslutade enl. styrelsens förslag.

 

3. Förslag till beslut ang. Avgift för ej genomförd arbetsdag.

Hemställan:
Styrelsen hemställer att jaktstämman ska besluta att höja avgiften från 500 kr/dag till 600 kr/dag för ej genomförd arbetsdag.

Marcus Schelin föreslog 1000 kr/dag.

Stämman beslutade enl. Marcus Schelins förslag.

 

4. Förslag till beslut ang. krav på jaktradio 155Mhz i älgjakten.

Hemställan:
Styrelsen hemställer att styrelsens förslag om att krav för deltagande i älgjakten är att jägaren har fungerande jaktradio 155 Mhz. Syftet är att säkerställa kommunikationen och säkerheten under älgjakten

Stämman beslutade enl. styrelsens förslag.

———————————————————————————————————————————————————

Förslag från Hovfjällets ÄSO inkl. ÄSO styrelsens yttrande, att behandla på resp. jaktlag enl. utskickat PM 2017-06-12.

5.1. Skötselplan ÄSO: Styrelsen föreslår ingen revidering av skötselplanen, då avskjutning skett till 89,8% utifrån 2016/2017 års tilldelning och 91,5 % enl. skötselplanen, vilket resulterat i 22 tjurar, 18 hondjur, 28 tjurkalv och 29 honkalv. Avskjutning kommande jaktår 2017/2018 blir 43 st vuxna och 65 st kalv. Könskvotering kommer ske.

Förslag till beslut: Skötselplanen ska vara oförändrad utifrån Vitsand VVO perspektiv.

Stämman beslutade enl. styrelsens förslag.

5.2. Tilldelning för Vitsand VVO: Styrelsen föreslår att stämman godkänner föreslagen tilldelning. Den är samma som föreg. år m a o 8 vuxna och 11 kalv. För Vitsands del ska överskjutningen på tjur regleras inom skötselplanen över 2 år, vilket innebär en tilldelning på 3 tjur och 5 ko/kviga, samt 11 st kalvar.

Förslag till beslut: Att tilldelningen från ÄSO för Vitsand VVO godkänns.

Stämman beslutade enl. styrelsens förslag.

——————————————————————-

5.3. Inkomna motioner till Hovfjällets ÄSO:

Motion 1 ”Låt ungdomar kostnadsfritt jaga räv på alla marker inom ÄSO:t” från Fredrik Hedlund, Fensbols VVO

ÄSO-styrelsen yttrande: Styrelsen anser detta är en fråga för varje VVO och jaktlag att ta upp på egna årsmöten. Frågan gäller även ”Övrigt vilt” som normalt sett inte behandlas inom ramarna för ett Älgskötselområde (ÄSO). Detta måste alltså ske beslut inom varje jaktlag innan ev. beslut kan gälla på Hovfjällets ÄSO:s årsmöte och anser härmed motionen besvarad.

Yrkande: Årsmötet ska anse motionen härmed besvarad.

Styrelsen Vitsand VVO stödjer ÄSO-styrelsens förslag och yrkar bifall till styrelsens förslag.

Stämman beslutade enl. styrelsens förslag.

 

Motion 2 ”Ersättning för spillningsinventering inom ÄSO:t ska tillfalla JF Torsby Jvks ungdomsverksamhet” från Fredrik Hedlund, Fensbols VVO

ÄSO-styrelsen yttrande: Styrelsen anser detta är en fråga för varje VVO och jaktlag att ta upp på egna årsmöten. Anser resp. jaktlag att Hovfjällets ÄSO kan disponera ersättningen för spillnings-inventering på eget bevåg kan motionen behandlas. Detta måste alltså ske innan ev. beslut kan gälla på Hovfjällets ÄSO:s årsmöte och anser härmed motionen besvarad.

Yrkande: Årsmötet ska anse motionen härmed besvarad.

Styrelsen Vitsand VVO stödjer ÄSO-styrelsens förslag och yrkar bifall till styrelsens förslag.

Stämman beslutade enl. styrelsens förslag.

 

Motion 3 ”Stopp för vuxna efter 1 januari inom Hovfjällets ÄSO” från flera medlemmar i olika jaktlag.

ÄSO-styrelsen yttrande: Flera olika medlemmar för olika jaktlag inom Hovfjällets ÄSO föreslår att jakt på vuxna älgar inte ska ske efter nyår. Styrelsen delar motionärernas synpunkt (dock ej enhälligt) att jakt på vuxna älgar bör vara klart innan jul- och nyår, detta motiverat av några av de argument som framförs i motionen och att vuxenandelen i planen är 40 % av totala antalet älgar i tilldelning samt främst för att det då ges möjlighet att fylla avskjutningsplanen med kvarvarande kalvar utan risk för att en ko skjuts som ensam vuxen. Den överskjutande andelen kalv – utöver reglerna i ÄSO:s PM för älgjakten – kan då fällas utan risk för att produktiva djur fälls senare under jakten. Styrelsen noterar att denna fråga bör behandlas på årsmötet inom resp. jaktlag innan motionärerna kan anses företräda t ex ett VVO. Styrelsen anser dock att jakttiden i övrigt kan utnyttjas i sin helhet för att uppnå syftet med skötselplanen och dess kalvandel (60 %).

Yrkande: Styrelsen ÄSO yrkar bifall på den del av motionen som avser att jakt på vuxna älgar avslutas sista december, och avslår den del som avser begränsningar av jakttiden för kalv enl. yttrandet ovan.

Styrelsen Vitsand VVO stödjer ÄSO-styrelsens förslag och yrkar bifall till styrelsens förslag.

Stämman beslutade enl. styrelsens förslag.

—————————————————————————
5.4. ÄSO-styrelsens proposition (egna förslag):

5.4.1. ”Fördelning vuxna i tilldelning”
Styrelsen (ÄSO) föreslår till årsmötet att beslutad tilldelningen för vuxna älgar ska ske som tjur och ko/kviga. Detta för att uppnå önskvärd könsfördelning inom ÄSO:s utifrån skötselplanen. Det är även tydligare och enklare för varje jaktlag vad som gäller inom ÄSO och ger inte samma utrymme för olika tolkningar. Ev. reglering mellan olika år underlättas också.

Yrkande: Styrelsen yrkar bifall för styrelsens förslag om fördelning av vuxna älgar i tilldelningen ska specificeras vad gäller tjur och ko/kviga.

Styrelsen Vitsand VVO stödjer ÄSO-styrelsens förslag och yrkar bifall till styrelsens förslag.

Stämman beslutade enl. styrelsens förslag.

 

5.4.2. ”Tilldelning för resp. jaktlag inom Hovfjällets ÄSO

Styrelsen (ÄSO) föreslår till årsmötet att besluta om älgtilldelningen enl. bifogat förslag. Tilldelningen följer i princip fjolårets nivåer, med mindre justering, som en del av 3-årsplanen. Förra/första årets tilldelning utgick från tidigare års tilldelningar och avskjutning i resp. jaktlag med en generell sänkning på ca 10 % samt att man ökade kalvandelen till 60 % (och vuxna 40 %). Inom vuxenandelen låg 55 % hondjur och 45 % tjur i tilldelning för att öka tjurandelen i området.
(OBS: Det är inte bara spillningsinventeringen som ligger till grund för tilldelning, utan bef. avskjutning, Älg-OBS, som reproduktion (andel kalv på vuxet hondjur) och tjurandel, samt kalvvikter)
SE: ”Förslag på avskjutning 2017-2018 Hovfjällets ÄSO_170508anjon_JustLJO”

Yrkande: Styrelsen yrkar bifall för förslaget om tilldelning för resp. jaktlag inom Hovfjällets ÄSO.

Styrelsen Vitsand VVO stödjer ÄSO-styrelsens förslag och yrkar bifall till förslaget.

Stämman beslutade enl. styrelsens förslag.

————————————————————————————————————————————

Hantering av jaktarrende och nya medlemmar delegerades till styrelsen för godkännande av nya arrendekontrakt och nya medlemmar. Arrenden ska vara inlämnade till styrelsen före den 31 augusti 2017. Arrendekontrakt, anmälan till årets jakt, mm, rapporteras in till styrelsen och sammanställs av sekr. Hanna Persson.

Till ordförande i styrelsen omvaldes Lennart Johannesson på ett år. Därefter blev det omval på två år av Göran Larsson och Hanna Persson (ett år kvar har Karl-Gustav Henriksson, Hugo Persson och Bertil Strandberg) och nyval av Per Hedegren. Till suppleanter var det omval på Tony Björklund och Richard Skogh och nyval av Mattias Strandberg på ett år. (Stefan Jansson avgick som kassör efter många år i den rollen. Vitsand VVO tackar för väl genomfört arbete.) Göran Larsson tar kassörsrollen. Sker formellt vid konstituerandet möte.

Vid val av jaktledning blev det omval av Arne Strandberg till ansvarig jaktledare på ett år. Till biträdande jaktledare på ett år blev det omval av Lennart Johannesson och Ove Persson. Niklas Nilsson avböjde omval. Valberedningen har heller inte hittat någon som ställer upp. Platsen lämnades vakant.

Det blev omval av Åsa Edvardsson och Henrik Strandberg som revisorer samt Anders Liljhammer och Chatrin Persson som revisorsuppleanter på ett år.

Val av jakträttsbevisförsäljare blev omval av Niklas Nilsson och Lars Olsson.

Delgivning av stämmans beslut, anslås som tidigare vid Jaktstugan och vid Jaktskyttebanan. Protokoll från stämman kommer även att publiceras på jaktlagets hemsida www.vitsandsvvo.se. Annonsering om kallelse till jaktstämma sker som tidigare i Torsby Bladet, och på jaktlagets hemsida www.vitsandvvo.se samt på Facebook.

Till valberedning valdes på ett år Inge Olsson (sammankallande), och även omval av Mona Classon och Jan Henriksson. Sammankallande Inge Olsson deltar i valberedningsmötet för Hovfjällets ÄSO.

Ordförande Lennart Johannesson Vitsands VVO är ombud på Hovfjällets ÄSO årsmöte. Till ombud till Torsby jaktvårdskrets valdes Arne Strandberg (JL) och Lennart Johannesson (Ordf.). Ersättare är övriga jaktledare och styrelseledamöter.

Styrelsen bevakar ärendet och utser ett studieombud om situationen kräver det.

Till ansvarig för skjutbanan valdes Mattias Strandberg (banchef), omval av biträdande Tobias Stolpe och Tony Nilsson, samt nyval av Marcus Schelin. Val av ansvarig för slaktboden valdes Rickard Waldenfeldt och till biträdande valdes Marcus Schelin.

Sista dag för inlämnande av skottlistor nästkommande år är 2018-06-01. Skottlistorna lämnas till jaktkortförsäljarna och sammanställs av Hanna Persson.

Jaktstämman 2016 beslutade anta motionen ”Rovdjurskampanj” av Elon Persson. Utdelning av jakträttsbevis detta år kommer ske till vinnare och 2:a pristagare av ”Rovdjurskampanjen” samt till kontrollanten. Till kontrollant av fällda rovdjur utsågs Tony Björklund. Tony Björklund uppvisar egna fällda rovdjur för Elon Persson.

Motionen ”Rovdjurskampanj” handlar om en poängtävling där avskjutning av olika skadedjur genererar olika antal poäng och ska främja jakt på predatorer och öka intresset för småviltjakt samt inlämnade av jakträttsbevis med avskjutningsstatistik. En kontrollant utses för vilken det skjutna viltet ska uppvisas. I samband med årsstämman 2017 koras Vitsands jaktkung, och 1:a och 2:a i tävlingen får ett gratis jakträttsbevis. Även kontrollanten erhåller gratis jakträttsbevis. Stämman beslutade att tidigare beslut om att lotta ut jakträttsbevis upphör.

Vinnare, m a o Vitsands Jaktkung, är Linus Björklund och 2:a blev Mattias Holmberg. De erhåller gratis jakträttsbevis för kommande säsong.

På mötet föreslogs att endast en (1 st) vuxen älg till markkött, lika föreg. år. Marköttsdelen kvarstår med ca 1 kg kött/del, (och övrigt auktionerades ut). Ansvarig för utdelandet av markkött är kassören, och får mandat att utse ytterligare några medarbetare inom jaktlaget.

Som tidigare beslutade stämman om 1 arbetsdag à 8 timmar per jägare. Genomförd arbetsdag tilldelas av och rapporteras till jaktledningen, genomförda arbetsdagar bokförs och rapporteras av jaktledningen till Hanna Persson för sammanställning. En gemensam arbetsdag anordnas lördag 2017-08-12 kl 09:00.

Ang. ev. spillningsinventering 2018 kommer en lista upprättas över de 8 medlemmar som genomför vårens spillningsinventering, lika listan för utsättning av saltstenar. Hanna Persson är ansvarig för spillningsinventeringen.

Stämman beslutade att vi skall delta i Länsälgen, samt att den interna kuljaktstig kommer anordnas som vanligt lördagen före älgjakten. Priser för 4 000 kr får införskaffas till tävlingarna. Ansvarig för genomförande och planerande ansvarig banchef Mattias Strandberg med hjälp av biträdande banchefer. Niklas Nilsson och Tobias Stolpe får i uppdrag att sköta kontakten med Fensbol, Grossdalen; Överbyn och Rattsjöbergs jaktlag rörande Klubbkampen. Intresse finns för fortsatt deltagande i klubbkampen.

Styrelsens arvode utgörs av att de är befriade från utförande av arbetsdag, (vilket många gör ändå…).

Till firmatecknare utsågs ordföranden Lennart Johannesson och kassör Göran Larsson, var och en för sig. Punkten anses omedelbart justerad.

Under övriga frågor togs intresset för en älgfest upp. Styrelsen ges i uppdrag att undersöka denna fråga vidare. Förslag om att annordna älgfesten tillsmmans med grannlaget Rattsjöskogens VVO uppe på Hovfjället.

Styrelsen påminde om att under jaktveckan lämnar ingen som har slaktdag i slaktboden innan samtliga djur tagits till rätta på samt att slaktboden är städad inför kommande dag. Kvalitetsansvarig beslutar när detta anses klart.

Önskan från kassören framfördes lika föreg. år att jakträttsbevis, markkött, mm, betalas in via plusgiro nr 41 89 55-1, för att sedan genom uppvisande av kvitto erhålla sitt jaktkort/köttdel. Orsaken till detta är att jaktlaget och kassören önskar minska kontanthanteringen.

Nästa jaktstämma sker söndagen den 24 juni 2018 (2018-06-24), kl. 16:00, Plats: Jaktstugan, Vitsand.

Stämmans avslutandes av undertecknad och tackade för förtroendet att leda årets jaktstämma och styrelsen arbete 2017-2018.

 

Vid datorn/ Lennart Johannesson

 

 


 


JAKTSTÄMMA 2016

Referat jaktstämman 2016 på Vitsand VVO.

Årets jaktstämma hölls som vanligt i Jaktstugan, Vitsand den 2015-06-26, mellan kl. 16.05–17.54. Deltog gjorde ca 30 deltagare.

Efter mötets öppnande, val av ordförande – som blev sittande Lennart Johannesson – och funktionärer som sekreterare Hanna Persson och till justerare, tillika rösträknare, Niklas Nilsson och Tony Nilsson, ansågs stämman behörigt utlyst och röstlängd bordlades.

Därefter gick man igenom verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelse (ekonomin) och revisorernas berättelser utan anmärkning och det ledde snabbt till ansvarsfrihet för styrelsen för gånga året. Kassören Stefan Jansson redogjorde för kassabehållning för 2015-2016, och man beslutade att behållningen i kassan skall överföras till kommande års balansräkning.

Kassörens budgetförslag lästes upp och med lite förtydliganden av posten ang. byggande av 22-long bana och tidigare beslut om finansieringen av förra höstens nya älgdragare. Då älgdragaren betalats genom fjolårets inbetalning på 500 kr per medlem så blir förslaget att årets 500 kr sänks till 150 kr per medlem för att skapa en buffert för reparationer och underhåll. Stämman godkände budget i sin helhet.

Stämman beslutade att årets älgjakt inleds 10 oktober 2016 (v. 41). Anmälan till älgjakten ska ske senast 2015-09-30 till Hanna Persson (hanna-persson@spray.se). Nya arrenden ska lämnas till styrelsen för hantering senast 2016-08-31. Försenad anmälan till årets älgjakt kommer åläggas med en administationsavgift på 100 kr, då förseningar i anmälan resulterar i utökade administrativa avgifter, som kopiering nya listor, mm.

Vitsands VVO:s skötselplan för 2013-2015 resulterad i tjur -1, ko/kviga -3 och kalv -7 jämfört med planen. Ny skötselplan för Hovfjällets ÄSO inför kommande år är Vitsand VVO:s prel. tilldelning, enligt förslag av ÄSO, på 8 vuxna älgar och 11 kalvar. Vi jobbar för 9 vuxna och 11 kalvar. Stämman tillstyrkte Vitsand VVO:s del av skötselplanen.
Arne Strandberg rapporterar från 2016 års spillningsinventering. ÄFO rapporterar att endast 45 % av områdena inom Ljusnans älgförvaltningsområde har genomfört årets älgspillnings-inventering, med ett medel på 9,1 älgar per 1000 hektar. Vitsand VVO:s älgspillnings-inventering visar på 7,2 älgar per 1000 hektar (jämfört med 10,3 älgar per 1000 hektar ifjol).

Stämman beslutade att Jaktbestämmelserna (PM) för älgjakten 2015/2016. Det beslutades även att området kan ha ca: 10 st områdesjaktgäster under älgjaktsveckan.

Därefter beslutades den stående punkten om Rovdjursjakt. Stämman beslutade att i den utsträckning det är förenligt med jaktlagstiftningens bestämmelser om jakttider, om tillstånd till jakt finns enl. myndigheternas beslut, om områdesjakt efter stora rovdjur så som björn, järv, varg, lodjur samt vildsvin för att begränsa skador av sådant vilt. Dessa får jagas av envar jaktberättigad över hela viltvårdsområdet. Från den 21 augusti gäller områdesjakt inom Vitsand VVO på tilldelad björn i kommunen, fälld björn under denna tid tillfaller skytten, såväl trofé som kött, skytten står för samtliga kostnader. Om en björn fälls i samband med ordinarie älgjakt, tillfaller köttet jaktlaget, i detta fall tar jaktlaget samtliga kostnader för besiktning av kött, mm, Troféer, t ex skinn och björnskalle, mm, tillfaller skytten.

Troligen inget beslut om björnjakt i Värmland 2016.

Stämman beslutade att de jaktkort som finns på området gäller för jakt på stora rovdjur, t ex. jaktkort för ”endast älg” eller de som endast avser ”småvilt”. Dessa gäller som ”gästkort” för rovdjursjakten, som annars ingår i begreppet ”Övrigt vilt”. Stämman beslutade vidare att övriga gästkort för jakt på stora rovdjur är noll kronor (0 SEK). Gästkort kan ersättas med deltagarlista (jakt- och gästkortslista). Det beslutades vidare att jakt kan ske samordnat med övriga jaktlag som tagit likartat beslut, sk. ömsesidig rätt. Kontaktpersoner och samordnare för rovdjursjakten Tony Björklund, Vitsand och Göran Larsson, Torsby. Ansvarig jaktledare ska utses vid dessa samordnade jakter.

Stämman beslutade att avgifterna för jaktkort är lika föregående år; Endast älg 300 kr, All jakt 400 kr, Övrigt vilt 100 kr. Områdets jaktgäster betalar 1 000 kr/dag och medlemsgästerna på ev. kommande helgjakter betalar 150 kr/dag. Vanliga gästkort (övrigt vilt) 50 kr/dag eller 100 kr/säsong.

Från styrelsen fanns 4 st förslag och det hade kommit in en motion.
1, Inför Hovfjällets ÄSO:s första valberedningsmöte den 8/8 beslutade stämman att sammankallande för Vitsand VVO:s valberedning deltar som representant för Vitsand VVO.
2, Jaktstämman beslutade att Vitsands VVO:s företrädare/ordförande utses som representant för Vitsand VVO på Hovfjällets ÄSO:s årsmöte 14/8-2016. (Ersättare är övriga styrelse-ledamöter eller någon från jaktledningen).
3, Styrelsen beslutade att Anders Jonsson och Sven Olsson erbjuds rätten att nyttja Vitsand VVO:s jaktskyttebana i samma utsträcknings som medlemmar av Vitsands VVO, då de bidragit till byggandet av banan.
4, Arne Strandberg föreslår att mård och räv görs lovliga under ordinarie jaktvecka. Förslaget diskuterades främst utifrån att inget annat än älg brukar vara lovligt enl. PM, och att alla skott ska rapporteras och granskas, samt ev. eftersök på räv i samband med älgjakten kan komplicera jakten. Niklas Nilsson yrkar på avslag då detta kan komma att innebära komplikationer vad avser redogörelse av avfyrade skott. Stämman beslutade om avslag.

Jaktstämman beslutade anta motionen ”Rovdjurskampanj” av Elon Persson. Motionen ”Rovdjurskampanj” handlar om en poängtävling där avskjutning av olika skadedjur genererar olika antal poäng och ska främja jakt på predatorer och öka intresset för småviltjakt samt inlämnade av jakträttsbevis med avskjutningsstatistik. En kontrollant utses för vilken det skjutna viltet ska uppvisas. I samband med årsstämman 2017 koras Vitsands jaktskyttekung, och 1:a och 2:a i tävlingen får ett gratis jakträttsbevis. Även kontrollanten erhåller gratis jakträttsbevis. Stämman beslutade att tidigare beslut om att lotta ut jakträttsbevis slopas.

Hantering av jaktarrende och nya medlemmar delegerades till styrelsen för godkännande av nya arrendekontrakt och nya medlemmar. Arrenden ska vara inlämnade till styrelsen före den 31 augusti 2016. Arrendekontrakt, anmälan till årets jakt, mm, rapporteras in till styrelsen och sammanställs av sekr. Hanna Persson.

Till ordförande i styrelsen omvaldes Lennart Johannesson på ett år. Därefter blev det omval på två år av K-G Henriksson, Hugo Persson och Bertil Strandberg och omval av Per Hedegren och Tony Björklund samt nyval av Rikard Skogh till suppleanter till styrelsen på ett år. (Hanna Persson, Stefan Jansson och Göran Larsson kvarstår ytterligare ett år).

Vid val av jaktledning blev det omval av Arne Strandberg till ansvarig jaktledare på ett år. Till biträdande jaktledare på ett år blev det omval av Lennart Johannesson, Niklas Nilsson och Ove Persson.
Det blev även omval av Åsa Edvardsson och Henrik Strandberg som revisorer samt Anders Liljhammer och Chatrin Persson som revisorsuppleanter på ett år.

Val av jakträttsbevisförsäljare blev omval av Niklas Nilsson och Lars Olsson.

Delgivning av stämmans beslut, anslås som tidigare vid Jaktstugan och vid Jaktskyttebanan. Protokoll från stämman kommer även att publiceras på jaktlagets hemsida www.vitsandsvvo.se. Annonsering om kallelse till jaktstämma sker som tidigare i Torsby Bladet, och på jaktlagets hemsida www.vitsandvvo.se samt på Facebook.

Till valberedning valdes på ett år Inge Olsson (sammankallande), Mona Classon och nyval av Jan Henriksson. Sammankallande Inge Olsson deltar i valberedningsmötet för Hovfjällets ÄSO 8 aug. 2016 på Greavallen.
Sittande ordförande i Vitsands VVO deltar i Hovfjällets ÄSO årsmöte. Till ombud till Torsby jaktvårdskrets valdes Arne Strandberg (JL) och Lennart Johannesson (Ordf.). Ersättare är övriga jaktledare och styrelseledamöter.
Styrelsen bevakar ärendet och utser ett studieombud om situationen kräver det.

Till ansvarig för skjutbanan valdes Mattias Strandberg (banchef), omval av biträdande Tobias Stolpe och Tony Nilsson. Val av ansvarig för slaktboden valdes Rickard Waldenfeldt och till biträdande valdes Markus Schelin.

Sista dag för inlämnande av skottlistor nästkommande år är 2017-06-01. Skottlistorna lämnas till jaktkortförsäljarna och sammanställs av Hanna Persson. Enligt föregående års beslut skedde utlottning av fyra jakträttsbevis bland de inlämnade skottlistorna. Vinnare av gratis jakträttsbevis 2016-2017 är Rikard Skogh, Ronny Strandberg, Tomas Andreasson och Lennart Johannesson. Utdelning av jakträttsbevis nästa år kommer ske till vinnare och 2:a pristagare av ”Rovdjurskampanjen” samt till kontrollanten. Till kontrollant av fällda rovdjur utses Tony Björklund. Tony Björklund uppvisar egna fällda rovdjur för Elon Persson.

Senaste åren har det avsätts en vuxen och en kalv till markkött. På mötet föreslogs att endast en (1st) vuxen älg till markkött, istället för en vuxen och en kalv, då älgbeståndet och tilldelningen minskat. Marköttsdelen kvarstår med ca 1 kg kött/del, då motsvarande mängd hämtades föregående år (och övrigt auktionerades ut). Ansvarig för utdelandet av markkött är Stefan Jansson, och får mandat att utse ytterligare några medarbetare inom jaktlaget.

Som tidigare beslutade stämman om 1 arbetsdag à 8 timmar per jägare. Genomförd arbetsdag tilldelas av och rapporteras till jaktledningen, genomförda arbetsdagar bokförs och rapporteras av jaktledningen till Hanna Persson för sammanställning. En gemensam arbetsdag anordnas 2016-09-03, klockslag kommer anslås i annons. Ev. kommer rävjakt anordnas i samband med denna arbetsdag eller dagen innan den 2 september(?).
Ang. spillningsinventering kommer en lista upprättas över de 8 medlemmar som genomför vårens spillningsinventering, lika listan för utsättning av saltstenar. De som är intresserade av delta i spillningsinventering, meddelar Arne Strandberg. Hanna Persson hjälper till att sammanställa denna lista.
Tony Björklund och Göran Larsson se om det är möjligt att restaurera kråkfällan vid brandstationen.

Stämman beslutade att vi skall delta i Länsälgen, samt att den interna kuljaktstig kommer anordnas som vanligt lördagen före älgjakten. Priser för 4 000 kr får införskaffas till tävlingarna. Ansvarig för genomförande och planerande ansvarig banchef Mattias Strandberg med hjälp av biträdande banchefer. Niklas Nilsson och Tobias Stolpe får i uppdrag att sköta kontakten med Fensbol, Grossdalen; Överbyn och Rattsjöbergs jaktlag rörande Klubbkampen. Intresse finns för fortsatt deltagande i klubbkampen.
Vitsands VVO kom på 3:e plats i Länsälgskyttet ”Lag större”, medaljer delas ut av Jan Holm till de fem främsta skyttarna som var Tony Nilsson, Jakob Nilsson, Tony Björklund, Sandra Falkelöf och Mikael Jonsson.
Styrelsens arvode utgörs av att de är befriade från utförande av arbetsdag, likt föreg. år.

Till firmatecknare utsågs ordföranden Lennart Johannesson och kassör Stefan Jansson, var och en för sig. Punkten anses omedelbart justerad.

Under övriga frågor togs älgfesten upp och det finns ett fortsatt intresse för älgfestens anordnande. Styrelsen ges i uppdrag att undersöka denna fråga vidare. Styrelsen påminde om att under jaktveckan lämnar ingen, som har slaktdag i slaktboden, innan samtliga djur tagits till rätta på samt att slaktboden är städad inför kommande dag.
Önskan från kassören framfördes lika föreg. år att jakträttsbevis, markkött, mm, betalas in via plusgiro nr 41 89 55-1, för att sedan genom uppvisande av kvitto erhålla sitt jaktkort/köttdel. Orsaken till detta är att jaktlaget och kassören önskar minska kontant-hanteringen.
Förslag kom upp på mötet att Vitsand VVO köper in 3 mårdfällor för utlåning. Stämman gav styrelsen befogenhet att undersöka vad som är genomförbart.

Nästa jaktstämma sker söndagen den 25 juni 2017 (2017-06-25), kl. 16:00, Plats: Jaktstugan, Vitsand.

Stämmans avslutandes av undertecknat kl. 17.54.

Vid datorn/ Lennart Johannesson

 


 

JAKTSTÄMMA 2015

Protokoll ordinarie årsstämma 150629 »

 

Kort referat från jaktstämman 2015;

Jaktstämma/årsmöte har genomförts för Vitsand VVO/ÄSO den 27 juni 2015, kl. 16:00-18:30.

Till ordförande i styrelsen valdes Lennart Johannesson på ett år.

I styrelsen blev det omval på övriga ledamöter samt suppleanter.

Alla jaktledare fick förnyat förtroende efter votering, med Arne Strandberg som ansv. jaktledare. Till biträdande jaktledare omvaldes Lennart Johannesson, Niklas Nilsson och Ove Persson.

Älgskötselplan (inom ÄSO) från 2013/2014 gäller detta år. Den 3 åriga skötselplanen anger en avskjutning på ca 25 älgar/jaktsäsong. Stämman beslutade dock pga. den fortsatta nedgången att detta år lägga sig på lite lägre avskjutning.

Älgjakten startar mån. den 12 oktober (OBS: v 42). Samling och genomgång av handlingar som vanligt sön. 11 okt. kl 14:00.

Nya arrenden ska lämnas till sekreterare Hanna Persson senast 30 augusti. Och anmälan till älgjakten senast 30 september, även detta till Hanna Persson. Kontaktuppgifter 0560-340 32, 070-259 03 01 e-post: hanna-persson@spray.se .

OBS! För jaktens planering är det viktigt att anmälan till jakten sker på utsatt tid. Hanna Person är utsedd av styrelsen som ansvarig för sammanställningen. Försenad anmälan till årets älgjakt kommer åläggas med en straffavgift på 100 kr, då förseningar i anmälan resulterar i utökade administrativa avgifter.

Till valberedning omvaldes Inge Olsson (sammankallande), Mona Classon och Maud Liljhammer

Till försäljare av jakträttsbevis omvaldes Niklas Nilsson och Lars Olsson. Sen tidigare har  jaktstämman beslutat avsätta 10 kr per jakträttsbevis för kretsens ungdomsverksamhet.

Sista dag för inlämnande av skottlistor är 2016-06-30. Skottlistorna lämnas till jaktkortförsäljarna. Småviltavskjutningen sammanställs av styrelsen och läggs in i www.viltdata.se av Lennart Johannesson. Utlottning av fyra jakträttsbevis ske bland dom inlämnade skottlistorna lika föreg. år.

Styrelsens förslag är att 1 arbetsdag skall utföras, i första hand skall jägaren utföra arbetet själv om han/hon inte kan skall jägaren leja någon som utför arbetet åt sig. Om arbetsdag ej har blivit utförd skall jägaren betala en avgift om 500 kr/dag för ej utförd arbetsdag till VVO:t. Jaktledningen återkommer om datum gemensam arbetsdag (Torsbybladet och hemsidan)

Banchef på jaktskyttebanan är Jan Holm. Övriga funktionärer Tobias Stolpe och Tony Nilsson.

Stämman beslutade om en höjning av avgifterna för jakträttsbevis enligt följande;

Endast älg 300 kr (tidigare 250 kr), All jakt 400 kr (tidigare 300 kr), Övrigt vilt 100 kr (tidigare 50 kr).

Områdets jaktgäster betalar 1 000 kr/dag och medlemsgästerna på ev. kommande helgjakter betalar 150 kr/dag (höjning från 100 kr). Vanliga gästkort (övrigt vilt) kostar 50 kr/dag (höjning från 25 kr) eller 100 kr/säsong.

Betalning av jaktkort, mm, via plusgiro;

 • Inför nästkommande år kommer deltagande jägare rekommenderas att betala in jakkortsavgiften, mm, via plusgiro nr 41 89 55-1, för att sedan genom uppvisande av kvitto erhålla sitt jaktkort. Orsaken till detta är att jaktlaget och kassören önskar minska kontanthanteringen. De som önskar kan redan i år betala in årets avgifter via plusgiro, i detta fall kostanden för jaktkortet samt 500 kr i den nya älgdragaren, o. dyl.

 

En motion om köp av ny älgdragare från Niklas Nilsson antogs. Vid köp av årets jaktkort skall samtliga jägare, som deltar i jakten, betala in 500 kr till jaktkortsförsäljarna. Kommande år beslutar styrelsen vad som ska ske vad gäller ytterligare finansiering av älgdragare om detta anses nödvändigt. Jägare som tillkommer under denna två-årsperiod, 2015/2016 och 2016/2017, får betala in ursprungsbeloppet på 500 kr.

Stämman beslöt om att ha en älgfest lika föreg. år till, självkostnadspris, lördagen före älgjakten. Ansv: Niklas Nilsson.

Tidpunkt för nästa års jaktstämma sattes till söndagen den 26 juni (2016-06-26), kl. 16:00 i Jaktstugan.

 

Vid dator;

Lennart Johannesson

Mötesordförande Jaktstämman Vitsand VVO 2015

 


 

JAKTSTÄMMA 2014

Protokoll_Jaktstämma_Vitsand VVO_2014-06-28 »

Kort referat från jaktstämman;

 

Jaktstämma/årsmöte har genomförts för Vitsand VVO/ÄSO den 28 juni 2014, kl. 16:00-18:00.

Till ordförande i styrelsen valdes Lennart Johannesson på ett år.

I styrelsen blev det omval på övriga ledamöter samt suppleanter. Evert Eriksson går in som ny suppleant. Nästa år införs 2 års val på halva styrelsen. Ordf. alltid 1 år. Valberedningen tillser att detta sker.

Alla jaktledare fick förnyat förtroende, med Arne Strandberg som ansv. jaktledare. Till biträdande jaktledare omvaldes Lennart Johannesson, Niklas Nilsson och Ove Persson.

Älgskötselplan (inom ÄSO) från förra året gäller detta och nästa år. Den 3 åriga skötselplanen anger en avskjutning på ca 25 älgar/jaktsäsong. Stämman beslutade dock pga. den fortsatta nedgången att detta år lägga sig på ännu lägre avskjutning – ca 12 älgar (6 vuxna och 6 kalv)

Älgjakten startar mån. den 13 oktober (OBS: v 42). Samling och genomgång av handlingar som vanligt sön. 12 okt. kl 14:00.

Nya arrenden ska lämnas till sekreterare Hanna Persson senast 30 augusti. Och anmälan till älgjakten senast 30 september, även detta till Hanna Persson. Kontaktuppgifter 0560-340 32, 070-259 03 01 e-post: hanna-persson@spray.se .

OBS! För jaktens planering är det viktigt att anmälan till jakten sker på utsatt tid. Hanna Person är utsedd av styrelsen som ansvarig för sammanställningen. Försenad anmälan till årets älgjakt kommer åläggas med en straffavgift på 100 kr, då förseningar i anmälan resulterar i utökade administrativa avgifter.

Till valberedning valdes Inge Olsson (sammankallande), Mona Classon och Maud Liljhammer

Till försäljare av jakträttsbevis omvaldes Niklas Nilsson och Lars Olsson. Samma pris på jakträttsbevisen som föreg. år. Här beslutade jaktstämman avsätta 10 kr per jakträttsbevis för kretsens ungdomsverksamhet.

Sista dag för inlämnande av skottlistor är 2015-06-30. Skottlistorna lämnas till jaktkortförsäljarna. Småviltavskjutningen sammanställs av styrelsen och läggs in i Viltdata.se av Lennart Johannesson. Utlottning av fyra jakträttsbevis ske bland dom inlämnade skottlistorna lika föreg. år.

Styrelsens förslag är att 1 arbetsdag skall utföras, i första hand skall jägaren utföra arbetet själv om han/hon inte kan skall jägaren leja någon som utför arbetet åt sig. Om arbetsdag ej har blivit utförd skall jägaren betala en avgift om 500 kr/dag för ej utförd arbetsdag till VVO:t. Jaktledningen återkommer om datum gemensam arbetsdag (Torsbybladet och hemsidan)

Banchef på jaktskyttebanan är Jan Holm. Övriga funktionärer Tobias Stolpe och Tony Nilsson.

En motion om arbetsdagar från Niklas Nilsson avslogs.

Stämman beslöt om att ha en älgfest lika föreg. år till, självkostnadspris, lördagen före älgjakten. Ansv: Niklas Nilsson.

Tidpunkt för nästa års jaktstämma sattes till lördagen den 26 juni (2015-06-26), kl. 16:00 i Jaktstugan.

 

Vid dator;

Lennart Johannesson

Mötesordförande Jaktstämman Vitsand VVO 2014


 

JAKTSTÄMMA 2013

Kort referat från jaktstämman; (OBS: Protokoll ej ännu justerat)

 

Jaktstämma/årsmöte har genomförts för Vitsand VVO/ÄSO den 29 juni 2013, kl. 16:00-18:00.

Till ordförande i styrelsen omvaldes Evert Eriksson på ett år.

I styrelsen blev det nyval på Hanna Persson (sekr), som efterträder Mikael Jonsson, och omval på övriga i styrelsen.

Alla jaktledare fick förnyat förtroende, med Arne Strandberg som ansv. jaktledare. Till biträdande jaktledare omvaldes Lennart Johannesson, Niklas Nilsson och Ove Persson.

Ny älgskötselplan (inom ÄSO) redovisades och godkändes av stämman. En viss nedgång syns i älgstammen, vilket medför att den 3 åriga skötselplanen har reviderats och nu anger en avskjutning på ca 25 älgar/jaktsäsong.

Älgjakten startar mån. den 14 oktober (OBS: v 42). Samling och genomgång av handlingar som vanligt sön. 13 okt. kl 14:00.

Nya arrenden ska lämnas till styrelsen senast 30 augusti. Och anmälan till älgjakten senast 30 september.

Till försäljare av jakträttsbevis omvaldes Niklas Nilsson och Lars Olsson. Samma pris på jakträttsbevisen som föreg. år. Här beslutade jaktsämman avsätta 10 kr per jakträttsbevis för kretsens ungdomsverksamhet.

Sista dag för inlämnande av skottlistor är 30/6 2014. Skottlistorna lämnas till jaktkortförsäljarna. Småviltavskjutningen sammanställs av styrelsen och läggs in i Viltdata.se av Lennart Johannessson. Utlottning av fyra jakträttsbevis ske bland dom inlämnade skottlistorna lika föreg. år. Lottdragningen på inlämnade skottlistor för 2012/2013 genomfördes på stämman och Hanna Persson, Evert Eriksson, Lennart Johannesson och Maud Liljhammer blev  vinnarna av ett varsit jakträttsbevis.

Styrelsens förslag är att 1 arbetsdag skall utföras, i första hand skall jägaren utföra arbetet själv om han/hon inte kan skall jägaren leja någon som utför arbetet åt sig. Om arbetsdag ej har blivit utförd skall jägaren betala en avgift om 500 kr/dag för ej utförd arbetsdag till VVO:t. Jaktledningen återkommer om datum gemensam arbetsdag (Torsbybladet och hemsidan)

Ny banchef på jaktskyttebanan är Jan Holm. Övriga funktionärer Tobias Stolpe och Tony Nilsson.

En motion om arbetsdagar från Elon Persson avslogs.

Tidpunkt för nästa års jaktstämma sattes till lördagen den 28 juni (2014-06-28), kl. 16:00 i Jaktstugan.

Styrelsen beslutade innan stämman (enl. föreg. års stämmobeslut) om inköp av kartprogram ”Jaktstigen 7.0” och inköp av digital fastighetskarta. Det kommer jobbas på att få in alla pass och annat av värde inför jakten och det kommer tryckas upp kartor till alla älgjägare. Bra för jaktledningen och ökad säkerhet för alla jägare i Vitsand VVO

Vid pennan och dator;

Lennart Johannesson

Mötesordförande Jaktstämman Vitsand VVO 2013

———————————————————————————————————————————————-

JAKTSTÄMMA 2013

Jaktstämman är lördagen den 29 juni (2013-06-29), kl. 16:00 i Jaktstugan.

Styrelsen Vitsand VVO

gm. Lennart Johannesson

Dagordning enl. stadgar (kan utökas av styrelsen)

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Anmälan av protokollförare
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fråga om användning av eventuellt överskott från föregående räkenskapsår
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
 9. Fastställande av regler for jaktutövning och viltvård samt instruktioner for jaktledare
 10. Fastställande av avgifter for jakträttsbevis, jaktgästbevis samt i förekommande fall för slaktbord och fällt villebråd under jaktåret
 11. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna
 12. Frågor om föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom viltvårds-området
 13. Antagande av medlemmar
 14. Val av ordförande i styrelsen
 15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 16. Val av jaktledare för älgjakt
 17. Val av revisorer jämte suppleanter
 18. Val av personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbevis
 19. Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt för kallelse till jaktstämma
 20. Val av valberedning
 21. Val av ombud till jaktvårdskretsen
 22. Övriga frågor

 

——————————————————————————————————————-

JAKTSTÄMMA 2012

Årets jaktstämma hölls lördagen den 30 juni (2012-06-30), kl. 16:00 i Jaktstugan. Här hittar du protokollet från stämman
Protokoll Jaktstämma 2012
Motioner Jaktstämma 2012
Motion Jaktstämman 2012 Kalvvikter 

2 st arbetsdagar (jaktförberedelser) ska utföras av varje deltagare i älgjakten. Jägare som inte kan utföra arbetsdagar själv kan betala ersättare 500 kr/dag. Om inte arbete utförs går dessa 500 kr/dag till Vitsand VVO. Jaktledningen leder och godkänner utförda arbetsdagar.

Priset för jakträttsbevis är 300 kr All jakt, 250 kr Älgjakt och 50 kr Övrigt vilt.
Gästkort Övrigt vilt 25 kr/dag. Gästårskort 100 kr (övrigt vilt).

Områdesgäster älgjakt 1000 kr/dag (älgjaktsveckan). Medlemsgäster på ev. helgjakter 100 kr/dag.

Styrelsen

gm. Lennart Johannesson
2012-07-01
——————————————————————————————————————-

 

Kommentera