Älgjakten avslutad 2019! OBS: Områdesjakt på kronvilt pågår!
Open
X

Motioner.

Motioner jaktstämman 2019

Vitsand VVO styrelses yttrande och förslag:

Förslag till beslut på styrelsen egna förslag (prop.) för Vitsands VVO

 

Inga egna förslag från styrelsen

 

Förslag till beslut över motioner från Medlemmar inom Vitsand VVO.

 • Yttrande motion nr 1 ”Jakträtt på marken för 22-banan” 

Motion har lämnats av Stefan Jansson rörande 22 long banan. Då 22 long banan är belägen till största delen på Stefan Janssons mark, önskar han en jakträtt i hyra för marken.    Styrelsen anser det är rimligt att en extra jakträtt lämnas till fastighets-ägaren att nyttja för eget bruk och att ett nyttjanderättsavtal upprättas mellan fastighetsägaren och Vitsand VVO över lång tid. Styrelsen yrkar i så motto på bifall för motionen.

Förslag till beslut: Styrelsen yrkar bifall på motionen enl. yttrandet ovan.

 

 • Yttrande motion nr 2 ”Ökad avgift för ej utförd arbetsdag” 

Markus Schelin har lämnat en motion om att avgiften för utebliven arbetsdag ska höjas från 1250 kr till 2000 kr. Styrelsen beslutade att yrka på avslag, då styrelsen upplever att det inte kommer leda till att fler arbetsdagar genomförs. Föregående år var det endast 5 medlemmar som inte genomförde sin arbetsdag. Ytterligare finner styrelsen att det under de senaste tre åren har skett stora höjningar av avgiften för utebliven arbetsdag, och att det måste gå något år innan ev. ytterligare en höjning genomförs.

Förslag till beslut: Styrelsen yrkar avslag på motionen.

 


Förslag från Hovfjällets ÄSO inkl. styrelsens yttrande, att behandla på resp. jaktlag.

 • Inkomna motioner till Hovfjällets ÄSO:

Inga motioner från Hovfjällets ÄSO att behandla.

 

 • Ny skötselplan ÄSO:

Styrelsen (ÄSO) föreslår en ny skötselplan för 2019/2020—2021/2022, Fyllnadsgraden över 3 föreg. år mot skötselplan är 97+114+130 = 341, mot (106+106+106 =) 318 st = 107,2 %. ÄSO:t ser en stabil älgstam (11,3 från 2017, 12,3 2018 och 11,2 älg/kha från 2019).

Förslag till beslut: Skötselplanen godkänns utifrån Vitsand VVO perspektiv.

Skötselplan utgör nu 24 tjur och 29 hondjur och 80 kalv per år i tre år. Tilldelningen kommande jaktår 2019/2020 blir 58 st vuxna (26 tjur och 32 hondjur) och 79 st kalv. Könskvotering kommer ske.

 • Tilldelning för Vitsand VVO: Styrelsen föreslår att stämman godkänner föreslagen tilldelning. För Vitsands del innebär det en tilldelning på 4 tjur och 5 ko/kviga, samt 12 st kalvar, vilket är ca 3,5 älg/kha. 

Förslag till beslut: Att tilldelningen från ÄSO godkänns för Vitsand VVO.

 • Tilldelning för övriga jaktlag inom Hovfjällets ÄSO” Yrkande: Styrelsen Hovfjällets ÄSO yrkar bifall för förslaget om tilldelning för resp. jaktlag inom hela Hovfjällets ÄSO.

SE bilaga: ”Förslag på tilldelning 2019-2020 Hovfjällets ÄSO”

Styrelsen (ÄSO) föreslår till årsmötet att besluta om älgtilldelningen hela området enl. bifogat förslag. Tilldelningen följer i princip fjolårets nivåer, som en del av ny 3-årsplan. Tilldelningen motsv. max 105 % av skötselplanen.

Förslag till beslut: Styrelsen Vitsand VVO stödjer ÄSO-styrelsens förslag och yrkar bifall till ÄSO-styrelsens förslag för hela ÄSO:t.


Förslag från Hovfjällets KSO inkl. styrelsens yttrande, att behandla på resp. jaktlag.

 • Utökad Kronskötselområde (och ny skötselplan) för 2019/2020—2021/2022 

Yrkande: Styrelsen Hovfjällets ÄSO yrkar bifall för förslaget om anslutning av Fryksände SÖ (ÄSO) till Hovfjällets KSO.

Under jaktsäsongen har Fryksände SÖ ÄSO (ca 13 000 ha) ansökt om anslutning till Hovfjällets KSO. Består av Bada VVO, Fryksände Östra VVO, Oleby VVO, Rinn VVO och Utterbyns VVO. Styrelsen godkände ansökan och har gjort en ny skötselplan för hela området ca 57 000 ha. Planen medger nu även vuxna hjortar och har skickat denna till Länsstyrelsen som redan prel. godkänt planen, tilldelning och nya KSO:t i sin helhet.

Förslag till beslut: Att stämman beslutar enl. styrelsen förslag om anslutning Fryksände SÖ (ÄSO)

 • Styrelsen föreslår en ny kronskötselplan för 2019/2020 — 2021/2022

Tilldelning första året 7 st kronvilt, 9 st nästa år och 10 st tredje året.

Yrkande: Styrelsen Hovfjällets ÄSO yrkar bifall för kronskötselplanen. 

Ny kronviltskötselplan har tagits fram under vintern utifrån nya KSO-arealen (57 402 ha) och kronviltstillgång. Fram för allt södra delen av Fryksände SÖ har mera hjort än övriga delar av Hovfjällets KSO och sköt 4 kronkalvar under generell jakt ifjol. Bedömd vinterstam på 1.0 – 1,5 hjort per 1000 ha. Mål att öka stammens medelålder genom att jaga mest kalv och påbörja mindre jakt på vuxna djur.

Förslag till beslut: Att stämman beslutar enl. styrelsen förslag ang. ny skötselplan

 

 • Styrelsen föreslår tilldelning för Hovfjällets KSO 2019/2020 (norra och södra)

Tilldelningen 2019/2020 Hovfjället norra är 1 hind och 2 kalvar, för Hovfjällets södra (= Fryksände SÖ) 1 st hjort, 1 st hind och 2 st kalvar. (Nästa säsong föreslås 1+1+2 i norra och 1+1+3 i södra)

Yrkande: Styrelsen Hovfjällets ÄSO yrkar bifall för förslaget om tilldelning för resp. sektion, för att efter 1:a december gälla inom hela Hovfjällets KSO.

Tilldelningen för 2019-2020 är 7 kronvilt. 3 vuxna och 4 kalvar. Styrelsen (KSO) föreslår att jakten sker som avlysningsjakt sektionsvis (Norra = Hovfjällets ÄSO resp. Södra = Fryksände ÄSO) fram till 1 december. Efter 1 december är kvarvarande hjortar lovliga i hela KSO:t. Kronvilt inom KSO är lovliga 16 aug. till 31 jan. Under tiden den 16 aug. fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 sep får jakten enbart ske som smyg- eller vakjakt. Fälld hjort ska snarast anmälas till KSO för vidarebefordran till resp. jaktledare som sprider info. inom sitt jaktlag.

Förslag till beslut: Att stämman godkänner förslag om tilldelning, och rutiner för resp. sektion och hela KSO.

 

 • Ytterligare utökad Kronskötselområde för 2020/2021—2021/2022

Skötselplanen och tilldelningen behöver inte ändras om Osebol VVO ansluts inför nästa år. Endast areal behöver ändras för Hovfjällets KSO (Blir då ca 62 500 ha. Om det hinner ske i höst kan ev. norra sektionen ökas med en hjort)

Yrkande: Styrelsen Hovfjällets ÄSO yrkar bifall för förslaget om anslutning av Osebol VVO till Hovfjällets KSO, med trolig jaktstart hösten 2020/2021. 

 

Den 28 juni 2019 hade Osebol VVO (ca 5 500 ha) jaktstämma och tog stämmobeslut om att ansöka om anslutning till Hovfjällets KSO. Styrelsen Hovfjällets KSO har prel. beslutat bevilja anslutningen och aviserat till Länsstyrelsen. Troligen hinner inte Länsstyrelsen behandla detta för jakt redan denna säsong. Beslut om anslutning kan dock ske i god tid inför nästa säsong.

 Förslag till beslut: Att stämman beslutar enl. styrelsen förslag om anslutning Osebols VVO

 

Styrelsen för Vitsand VVO 2018-2019

Lennart Johannesson


Motion 2018 års Jaktstämma Vitsand VVO

 

Med anledning av den gångna snörika och hårda vintern vill jag lägga ett förslag till årets Jaktstämma.

Förslaget är att vi lägger en avgift på jaktkorten förslagsvis 50 :-

50:- för All jakt

50:- för Småviltskort eller Älgjakt

Om vi behöver detta varje år tas upp på nästkommande stämma.

Denna pott skall öronmärkas för inköp av foder till viltet vid svåra förhållande.

Denna vinter hade vi tur som erhållit ensilage balar.

Dessa var populära för rådjuren. Även lyckad matning av älg har skett i området

Kan vi få i gång matning av viltet ute i skogen kan detta under lätta skogsskador och trafikdöd.

 

Vitsand 2018-05-31

 

Karl-Gustav Henriksson

 


Styrelsens förslag och Motion till jaktstämman 2017 i Vitsands VVO

Inga motioner från medlemmar på Vitsand VVO inför jaktstämman 2017, dock har styrelsen förslag som ska prövas av stämman och sen har vi motioner och förslag från Hovfjällets ÄSO/KSO som ska prövas av resp. jaktlag.

 

Vitsand VVO styrelses förslag (propositioner):

 

 • Förslag till beslut ang. Björnpasset.

 

 

Hemställan:

Styrelsen hemställer att stämman ska besluta ang. Björnpasset på Vitsands VVO Jaktskyttebanan, att konceptet upprättas och görs tillgängligt för medlemmar och andra jägare, att

–          Medlemmar Vitsand VVO har gratis uppskjutning.

–          Icke medlemmar får betala en avgift på 100 kr vid uppskjutning.

 

Till kontrollanter utses banchefen Mattias Strandberg, bitr. banchefer Tony Nilsson oh Tobias Stolpe samt Vitsand VVO rovdjursansvariga Tony Björklund och Göran Larsson. Om behov finns kan ytterligare kontrollanter komma att utses av styrelsen.

 

Förslag till beslut: Att stämman beslutar enl. styrelsens förslag.

 

 • Förslag till beslut ang. Ordinarie jaktdagar för älg.

 

 

Hemställan:

Styrelsen hemställer att jaktstämman ska besluta att ordinarie jaktvecka (t ex vecka 41, andra måndagen i oktober) samt Allhelgona helgen, skall ses som ordinarie jaktdagar om älg kvarstår på tilldelningen. Därefter sker helgjakter tills tilldelningen uppnåtts, enligt överenskommelse mellan styrelsen och jaktledningen.

 

Förslag till beslut: Att stämman beslutar enl. styrelsens förslag.

 

 • Förslag till beslut ang. Avgift för ej genomförd arbetsdag.

 

Hemställan:

Styrelsen hemställer att jaktstämman ska besluta att höja avgiften från 500 kr/dag till 600 kr/dag för ej genomförd arbetsdag.

 

Förslag till beslut: Att stämman beslutar enl. styrelsens förslag.

 

 • Förslag till beslut ang. krav på jaktradio 155Mhz i älgjakten.

 

 

Hemställan:

Styrelsen hemställer att styrelsens förslag om att krav för deltagande i älgjakten är att jägaren har fungerande jaktradio 155 Mhz. Syftet är att säkerställa kommunikationen och säkerheten under älgjakten

 

Förslag till beslut: Att stämman beslutar enl. styrelsens förslag.

 


 

Förslag från Hovfjällets ÄSO inkl. ÄSO styrelsens yttrande, att behandla på resp. jaktlag enl. utskickat PM 2017-06-12.

 1. Skötselplan ÄSO: Styrelsen föreslår ingen revidering av skötselplanen, då avskjutning skett till 89,8% utifrån 2016/2017 års tilldelning och 91,5 % enl. skötselplanen, vilket resulterat i 22 tjurar, 18 hondjur, 28 tjurkalv och 29 honkalv. Avskjutning kommande jaktår 2017/2018 blir 43 st vuxna och 65 st kalv. Könskvotering kommer ske.
  • Förslag till beslut: Skötselplanen ska vara oförändrad utifrån Vitsand VVO perspektiv.

 

 

 1. Tilldelning för Vitsand VVO: Styrelsen föreslår att stämman godkänner föreslagen tilldelning. Den är samma som föreg. år m a o 8 vuxna och 11 kalv. För Vitsands del ska överskjutningen på tjur regleras inom skötselplanen över 2 år, vilket innebär en tilldelning på 3 tjur och 5 ko/kviga, samt 11 st kalvar. 
   • Förslag till beslut: Att tilldelningen från ÄSO för Vitsand VVO godkänns.

 

Inkomna motioner till Hovfjällets ÄSO:

 

 Motion 1    ”Låt ungdomar kostnadsfritt jaga räv på alla marker inom ÄSO:t” från Fredrik Hedlund, Fensbols VVO

 ÄSO-styrelsen yttrande: Styrelsen anser detta är en fråga för varje VVO och jaktlag att ta upp på egna årsmöten. Frågan gäller även ”Övrigt vilt” som normalt sett inte behandlas inom ramarna för ett Älgskötselområde (ÄSO). Detta måste alltså ske beslut inom varje jaktlag innan ev. beslut kan gälla på Hovfjällets ÄSO:s årsmöte och anser härmed motionen besvarad.

 Yrkande: Årsmötet ska anse motionen härmed besvarad.

 Styrelsen Vitsand VVO stödjer ÄSO-styrelsens förslag och yrkar bifall till styrelsens förslag.

 

Motion 2    ”Ersättning för spillningsinventering inom ÄSO:t ska tillfalla JF Torsby Jvks ungdomsverksamhet” från Fredrik Hedlund, Fensbols VVO

 ÄSO-styrelsen yttrande: Styrelsen anser detta är en fråga för varje VVO och jaktlag att ta upp på egna årsmöten. Anser resp. jaktlag att Hovfjällets ÄSO kan disponera ersättningen för spillnings-inventering på eget bevåg kan motionen behandlas. Detta måste alltså ske innan ev. beslut kan gälla på Hovfjällets ÄSO:s årsmöte och anser härmed motionen besvarad.

 Yrkande: Årsmötet ska anse motionen härmed besvarad.

 Styrelsen Vitsand VVO stödjer ÄSO-styrelsens förslag och yrkar bifall till styrelsens förslag.

 

Motion 3    ”Stopp för vuxna efter 1 januari inom Hovfjällets ÄSO” från flera medlemmar i olika jaktlag.

 ÄSO-styrelsen yttrande:Flera olika medlemmar för olika jaktlag inom Hovfjällets ÄSO föreslår att jakt på vuxna älgar inte ska ske efter nyår. Styrelsen delar motionärernas synpunkt (dock ej enhälligt) att jakt på vuxna älgar bör vara klart innan jul- och nyår, detta motiverat av några av de argument som framförs i motionen och att vuxenandelen i planen är 40 % av totala antalet älgar i tilldelning samt främst för att det då ges möjlighet att fylla avskjutningsplanen med kvarvarande kalvar utan risk för att en ko skjuts som ensam vuxen. Den överskjutande andelen kalv – utöver reglerna i ÄSO:s PM för älgjakten – kan då fällas utan risk för att produktiva djur fälls senare under jakten. Styrelsen noterar att denna fråga bör behandlas på årsmötet inom resp. jaktlag innan motionärerna kan anses företräda t ex ett VVO. Styrelsen anser dock att jakttiden i övrigt kan utnyttjas i sin helhet för att uppnå syftet med skötselplanen och dess kalvandel (60 %).

 Yrkande:Styrelsen ÄSO yrkar bifall på den del av motionen som avser att jakt på vuxna älgar avslutas sista december, och avslår den del som avser begränsningar av jakttiden för kalv enl. yttrandet ovan.

 Styrelsen Vitsand VVO stödjer ÄSO-styrelsens förslag och yrkar bifall till styrelsens förslag.

 


 

ÄSO-styrelsens proposition (egna förslag):

 • ”Fördelning vuxna i tilldelning”

 

Styrelsen (ÄSO) föreslår till årsmötet att beslutad tilldelningen för vuxna älgar ska ske som tjur och ko/kviga. Detta för att uppnå önskvärd könsfördelning inom ÄSO:s utifrån skötselplanen. Det är även tydligare och enklare för varje jaktlag vad som gäller inom ÄSO och ger inte samma utrymme för olika tolkningar. Ev. reglering mellan olika år underlättas också.

 Yrkande: Styrelsen yrkar bifall för styrelsens förslag om fördelning av vuxna älgar i tilldelningen ska specificeras vad gäller tjur och ko/kviga.

 Styrelsen Vitsand VVO stödjer ÄSO-styrelsens förslag och yrkar bifall till styrelsens förslag.

 

 • ”Tilldelning för resp. jaktlag inom Hovfjällets ÄSO”
(OBS: Det är inte bara spillningsinventeringen som ligger till grund för tilldelning, utan bef. avskjutning, Älg-OBS, som reproduktion (andel kalv på vuxet hondjur) och tjurandel, samt kalvvikter)Yrkande:Styrelsen yrkar bifall för förslaget om tilldelning för resp. jaktlag inom Hovfjällets ÄSO.

 

  • SE bilaga: ”Förslag på avskjutning 2017-2018 Hovfjällets ÄSO_170508anjon_JustLJO”
 • Styrelsen (ÄSO) föreslår till årsmötet att besluta om älgtilldelningen enl. bifogat förslag. Tilldelningen följer i princip fjolårets nivåer, med mindre justering, som en del av 3-årsplanen. Förra/första årets tilldelning utgick från tidigare års tilldelningar och avskjutning i resp. jaktlag med en generell sänkning på ca 10 % samt att man ökade kalvandelen till 60 % (och vuxna 40 %). Inom vuxenandelen låg 55 % hondjur och 45 % tjur i tilldelning för att öka tjurandelen i området.

Styrelsen Vitsand VVO stödjer ÄSO-styrelsens förslag och yrkar bifall till styrelsens förslag.

 

 

Styrelsen Vitsand VVO 2016-2017

gm. Lennart Johannesson

 

 

 


 

Styrelsens förslag och Motion till jaktstämman 2016 i Vitsands VVO

Från styrelsen fanns 4 st förslag och det hade kommit in en motion.

1, Inför Hovfjällets ÄSO:s första valberedningsmöte den 8/8 beslutade stämman att sammankallande för Vitsand VVO:s valberedning deltar som representant för Vitsand VVO.

2, Jaktstämman beslutade att Vitsands VVO:s företrädare/ordförande utses som representant för Vitsand VVO på Hovfjällets ÄSO:s årsmöte 14/8-2016. (Ersättare är övriga styrelseledamöter eller någon från jaktledningen).

3, Styrelsen beslutade att Anders Jonsson och Sven Olsson erbjuds rätten att nyttja Vitsand VVO:s jaktskyttebana i samma utsträcknings som medlemmar av Vitsands VVO, då de bidragit till byggandet av banan.

4, Arne Strandberg föreslår att mård och räv görs lovliga under ordinarie jaktvecka. Förslaget diskuterades främst utifrån att inget annat än älg brukar vara lovligt enl. PM, och att alla skott ska rapporteras och granskas, samt ev. eftersök på räv i samband med älgjakten kan komplicera jakten. Niklas Nilsson yrkar på avslag då detta kan komma att innebära komplikationer vad avser redogörelse av avfyrade skott. Stämman beslutade om avslag.

Motioner – 1, ”Rovdjurskampanj” av Elon Persson

Styrelsen föreslår att stämman tillstyrker Elon Perssons motion. Stämman beslutade att anta motionen enl. styrelsens förslag.

Motionen ”Rovdjurskampanj” är en poängtävling där avskjutning av olika skadedjur genererar olika antal poäng och ska främja jakt på predatorer och öka intresset för småviltjakt samt inlämnade av jakträttsbevis med avskjutningsstatistik. En kontrollant utses för vilken det skjutna viltet ska uppvisas. I samband med årsstämman 2017 koras Vitsands jaktskyttekung, 1:a och 2:a pris i form av ett gratis jakträttsbevis. Även kontrollanten erhåller gratis jakträttsbevis. Motionären föreslår även att tidigare beslut om att lotta ut jakträttsbevis slopas.

 


 

Motion till jaktstämman 2015 i Vitsands VVO

En motion dat. 2015-06-21 var inlämnad till stämman 2015 av Niklas Nilsson. Avser behovet av att köpa en ny älgdragare och hur denna ska finansieras, förslag var 500 SEK/älgjägare på 2 år.

Stämman antog motionen, men beslutade att endast ta ut 500 kr/älgjägare detta år (1 år), och inför för nästa år försöka hitta lämplig finansiering utifrån slutlig kostnad och behov.  Ny älgdragare kostar mellan 70 000 – 110 000 kr.


 

Motion till jaktstämman 2014 i Vitsands VVO

En motion har inlämnats till stämman 2014.

Motion rörande årets avskjutning har inkommit på 2 älgar per 1000 ha. av Niklas Nilsson

Jaktstämman avslog motionen, enl. styrelsen yrkande.

Omröstning genomfördes, efter begäran om votering med resultatet 20 mot 1 till styrelsens favör.

Styrelsen yrkade på avslag för att kunna öka eller minska avskjutningen efter älgtillgången och inte låsas av ett stämmobeslut, men att motionens andemening anses vara rimlig utifrån nu kända förhållanden och stämmer överens med förslaget i § 9.


 

Motion till jaktstämman 2012 i Vitsands VVO

Datum: 2012-06-30

Basinventering genom att mäta kalvvikter på älg

Förslag:  

Att Vitsands VVO (ÄSO) börjar väga kalvar, och noterar detta fr o m. jakten hösten 2012.

Motivering:

Älgförvaltningen har gått över i en ny era fr o m årsskiftet 2012. Numer är det inte jaktvårdskretsen som kallar till lokala samråd utan detta förvaltas inom nya Älgförvaltningsområden (ÄFO) som leds av en Älgförvaltningsgrupp (ÄFG)

Älgförvaltningsgruppen (ÄFG) ska minst en gång om året:

– föreslå, inhämta, sammanställa och analysera inventeringar av älgstammen. Detta ska innefatta biologiska data och ske med kvalitetssäkrade metoder.

– inhämta information om trafikolyckor med älgar, stora rovdjurs predation av älg, älgskador på areell näring samt foderprognoser.

– genomföra protokollförda möten med de registrerade skötselområdena inom förvaltningsområdet, samt berörda myndigheter. Dessa protokoll ska bevaras i minst fem år och ska skickas in till Länsstyrelsen vid begäran

Stommen i det nya älgförvaltningssystemet är samverkan inom Älgskötselområden (ÄSO), som vi redan har genom Vitsands ÄSO.

Älgtilldelningar kommer att baseras på ett antal inventerings metoder. Basinventeringarna är:

 • Avskjutning
 • Älgobs
 • Spillningsinventeringar
 • Kalvvikter (slaktvikt)

De baserat på jägarnas insatser och ger de en mätare av älgstammens utveckling. Vi utför redan 3 av 4 av dessa basinventeringar. Föreslår att vi även börjar väga älgkalvar.

Syftet är också att hålla nere fällavgifterna om dessa basmetoder anses räcka. Exempel som är mycket dyra är flyginventering och ÄBIN.

Övriga inventeringar och hänsyn sker inom ÄFO vid behov (flyginventering, reproduktion, rörelsemönster, åldersfördelning, ÄBIN, foderprognos, trafikolyckor, vargpredation, etc.)

Förslag till beslut:

Jag hemställer härmed att stämman beslutar i enlighet med detta förslag så att det kan genomföras från och med jakten hösten 2012.

 

2012-06-25

Lennart Johannesson

Vitsands VVO

——————————————————————————————————————————————————————–

Kommentera