Älgjakten avslutad 2019! OBS: Områdesjakt på kronvilt pågår!
Open
X

Stadgar.

STADGAR

För Vitsands Viltvårdsområdesförening

i Torsby kommun

i Värmlands län

For viltvårdsområdet gäller lag (2000:592) om viltvårdsområden. Området, som tidigare var jaktvårdsområde, övergick till att bli viltvårdsområde då lagen om viltvårdsområde trädde i kraft den 1 januari 2001. Länsstyrelsen har genom beslut den………. 20. …fastställt 1-9 och 18-20 §§ i följande stadgar att i fortsättningen gälla for viltvårdsföreningen.

Viltvårdsområdets omfattning

Viltvårdsområdet består de av fastigheter (delar av fastigheter) och samfälligheter, som anges i länsstyrelsens beslut eller i bilaga till detta. Av en hos länsstyrelsen förvarad karta framgår viltvårdsområdets omfattning och gränser. Till fastigheterna (fastighetsdelarna) och samfälligheterna hörande vattenområden ingår i viltvårdsområdet, om inte annat anges i länsstyrelsens beslut.

Har sedan viltvårdsområdet bildats anslutning eller uteslutning skett av fastighet (fastighetsdel) eller samfällighet framgår detta av fastighetsförteckningen, vilken genom föreningen hålls aktuell.

Viltvårdsområdets beståndstid

Viltvårdsområdet består till dess länsstyrelsen beslutar om föreningens upplösning. Sådant beslut får inte meddelas innan tre år har förflutit från det beslutet om bildandet av viltvårdsområdet vann laga kraft.

Definitioner

 • Områdesjakt: Jakt inom hela viltvårdsområdet oberoende av fastighetsgränserna.
 • Gemensamhetsjakt: Jakt får inte bedrivas enskilt utan endast tillsammans med övriga jakträttshavare.
 • Fastighet: Med fastighet avses aven del av fastighet.

1 §

ÄNDAMÅL, Medlemskap

Föreningens syfte är att främja viltvården genom en samordning av jakten och åtgärder till skydd och stöd för viltet.

Den som äger fastighet som ingår i viltvårdsområdet är medlem i föreningen. Sådan medlem kallas fastighetsägare.

Den som genom godkänd upplåtelse har rätt att under minst ett år jaga på en fastighet som ingår i viltvårdsområdet skall på begäran antas som medlem i föreningen under upplåtelsetiden om inte särskilda skäl föranleder annat.

RÖSTRÄTT OCH BESLUT

A. Jaktstämma

Föreningsstämman – i fortsättningen benämnd jaktstämman – är föreningens högsta beslutande instans.

Medlemmarnas rätt att delta i beslut rörande föreningens angelägenheter utövas av jaktstämma.

I frågor rörande områdesjakt och gemensamhetsjakt – därtill eventuella beslut om avskjutningens omfattning och inriktning, jakträttsbevis för områdesjakt och gemensamhetsjakt, tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtt, fridlysning av fastighetsägares – som av ideella skäl motsätter sig jakt – fastighet, avgifter som skall betalas för jakten inom viltvårdsområdet och för vilt som fälls, har endast medlemmar som är fastighetsägare rösträtt. I övriga frågor äger alla medlemmar rösträtt.

Rösträtt utövas personligen, genom ombud eller genom behörig företrädare.

Varje medlem har en röst. På begäran av fastighetsägare skall röstetalet i fråga där endast fastighetsägare har rösträtt i stället beräknas efter fastigheternas i området ingående areal varvid fastighetsägare har en röst för varje påbörjat 100-tal hektar. Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet. Denna begränsning omfattar också fall då röstning görs med fullmakt från annan.

Som jaktstämmans beslut gäller den mening som erhållit det högsta röstetalet.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och i andra frågor gäller den mening som biträds av stämmans ordförande. Är denne ej röstberättigad avgörs frågan genom lottning.

Stämmans ordförande utses av medlemmarna.

Medlem har yttrande- och förslagsrätt även i sådana frågor i vilka han inte har rösträtt.

B. Styrelse

För föreningen finns en styrelse.

Fastighetsägarna utser på jaktstämma ordförande och övriga ledamöter i styrelsen. Styrelseledamöter och suppleanter skall vara medlemmar i föreningen. Minst halva antalet ledamöter i styrelsen skall vara fastighetsägare eller ställföreträdare för fastighetsägare.

Styrelsen är beslutför när hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som erhållit de flesta rösterna eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

JAKTUTÖVNING

A. Jakt efter älg

Jakten efter älg bedrivs i form av en för de jaktberättigade gemensam angelägenhet, gemensamhetsjakt.

Gemensamhetsjakten skall organiseras och ledas av jaktledare som utses av jaktstämma eller på jaktstämmans uppdrag av styrelsen.

För jaktledare skall finnas av jaktstämman fastställd instruktion. Deltagare i gemensamhetsjakt är skyldig att följa jaktledarens anvisningar.

Jaktstämma beslutar om villkoren for deltagande i jakten, avskjutningens omfattning och inriktning, tid och sätt för jaktutövningen samt grunderna for fördelning av jaktbyte.

B. Jakt efter annat vilt än älg (övrig jakt)

Jakten bedrivs av envar jaktberättigad inom hela viltvårdsområdet – områdesjakt.

Jaktstämma beslutar om avskjutningens inriktning och könskvot.

När det gäller områdesjakt efter björn, järv, varg, lo och viltsvin får jaktstämma besluta om sådan jakt om det uppenbart behövs för att begränsa skador av sådant vilt. Jaktstämman kan uppdra åt styrelsen att fatta beslut i ärendet.

JAKTRÄTTSBEVIS OCH JAKTGÄSTBEVIS

För jakt inom viltvårdsområdet som bedrivs som områdesjakt och/eller gemensamhetsjakt erfordras jakträttsbevis eller jaktgästbevis i den utsträckning som anges i denna paragraf.

Bevis utfärdas av den som stämman utser.

Allt efter sin i viltvårdsområdet ingående areal är jakträttshavare berättigad att lösa ett för jakt efter älg gällande jaktrattsbevis for varje fullt 100-tal hektar och ett för övrig jakt gällande jakträttsbevis för varje fullt 100-tal hektar.

Fastighetsägare som inte disponerar fullt arealtal är dock alltid berättigad att lösa ett jakträttsbevis av vardera slaget.

Den som har jakträtt genom avtal (arrende o dyl.) skall för varje jakträttsbevis disponera jakt på minst det antal hektar som anges i tredje stycket

Jaktberättigad kan, i den utsträckning och på de villkor jaktstämma beslutar, erhålla särskilt jakträttsbevis avseende jakt efter viss eller vissa viltarter eller jakt under viss tid.

Jaktgästbevis får lösas på de villkor och i den omfattning jaktstämman beslutar.

Jaktstämma kan även besluta om särskilda villkor for jakt på grund av jaktgästbevis.

Där två eller flera samfällt är ägare av fastighet bör jaktrattsbevis utställas på delägarna gemensamt men sådant bevis gäller endast för en delägare i sänder.

Ägs fastighet av dödsbo, bör jakträttsbevis utställas på dödsboet. Sådant bevis gäller endast för en dödsbodelägare i sänder.

Ägs fastighet av bolag, förening eller annan juridisk person än dödsbo, bör jaktrattsbevis ut- ställas på fysisk person i enlighet med anmälan till styrelsen.

Jaktstämma kan på ansökan besluta om utfärdande av extra jakträttsbevis i detta fall där samäganderätts-, dödsboförhållanden eller andra särskilda förhållanden motiverar detta.

AVVISNING OCH AVSTÄNGNING FRÅN GEMENSAMHETSJAKT

Jaktledare har rätt att med omedelbar verkan från fortsatt deltagande i gemensamhetsjakt avvisa den som:

 1. bryter mot av jaktstämma fastställda regler for jaktutövningen,
 2. inte följer jaktledares anvisningar for jakten,
 3. handskas vårdslöst med skjutvapen,
 4. är onykter.

Jaktledare skall snarast anmäla en avvisning till styrelsen. Styrelsen kan besluta att från jakt avstänga en medlem eller en jakträttshavare som bryter mot jaktstämmans beslut om avskjutningens omfattning och inriktning, jagar på mark som fridlysts eller jagar utan jakträttsbevis. Avstängning får ske för en tid av längst ett år. Före sådant beslut skall den berörde beredas tillfälle att yttra sig.

AVGIFTER

Jaktstämma fastställer avgifter för jakträttsbevis och jaktgästbevis. Avgiften får inte bestämmas till olika belopp för jakträttsbevis av samma slag.

För särskilda jakträttsbevis får dock avgifterna fastställas till olika belopp allt efter den jaktutövningsrätt som beviset medger.

Avgifterna skall anpassas till och utnyttjas för föreningens verksamhet.

Jaktstämma kan även besluta om särskilda avgifter för fällt villebråd.

Avgifter avseende fällt villebråd skall enligt jaktstämmas beslut utdelas till fastighetsägarna i proportion till deras arealinnehav inom viltvårdsområdet.

UPPLÅTELSE OCH ÖVERLÅTELSE

Jakträtt och jaktutövningsrätt kan upplåtas eller överlåtas genom:

 • Avtal om upplåtelse av jakträtt eller jaktutövningsrätt.
 • Överlåtelse av jakträttsbevis.
 • Inbjudan av jaktgäst

A. Avtal om upplåtelse av jakträtt m.m.

Avtal om upplåtelse av jakträtt skall upprättas skriftligen. Upplåtelse skall för att berättiga till jakt inom viltvårdsområdet godkännas av jaktstämma.

Godkännande får vägras endast om den till vilken jakträtt upplåts inte förfogar över mark inom viltvårdsområdet av sådan storlek som anges 4 § eller om upplåtelsen annars kan anses olämplig med hänsyn till viltvården eller på annat sätt är till avsevärd olägenhet för medlemmarna.

Avtal skall gälla minst ett jaktår och skall undertecknas av båda parter.

B. Överlåtelse av jakträttsbevis

Överlåtelse av jakträttsbevis får ske, till annan fastighetsägare som löst eget bevis, till fastighetsägares make, föräldrar, syskon, barn, barnbarn och deras makar (samboende) eller till någon som hör till överlåtarens hushåll eller har fast anställning hos fastighetsägaren. Sådan överlåtelse skall anmälas till styrelsen.

Fastighetsägare får överlåta jaktrattsbevis till föreningen. Sådant bevis kan av föreningen vidareöverlåtas.

Vid överlåtelse skall på jaktrattsbeviset antecknas namnet på den till vilken beviset överlåtits samt den tid överlåtelsen omfattar. Överlåtelsen är inte giltig utan sådan anteckning, som skall vara undertecknad av fastighetsägaren

Följande mening utgår: Den till vilken överlåtelsen skett skall vara mantalsskriven inom viltvårdsområdet.

C. Inbjuden jaktgäst

Jaktgäster får inbjudas enligt av jaktstämman beslutade regler. Rätten att lösa jaktgästbevis får överlåtas till föreningen. Sådant bevis kan av föreningen vidareöverlåtas.

SÄRSKILD FRIDLYSNING

På begäran av fastighetsägare som av ideella skäl motsätter sig jakt skall hans fastighet undantas från områdesjakt och gemensamhetsjakt så länge jakt inte utövas av fastighetsägaren själv eller någon till vilken han upplåtit sin rätt. Ansökan om fastighets fridlysning skall ske hos styrelsen. Fråga om fridlysning prövas av jaktstamma.

9 §

ÅTGÄRDER FÖR VILTVÅRD

Fastighetsägare är skyldig att tåla att åtgärder som behövs för viltvården vidtas på hans fastighet om det inte medför inskränkning i hans rätt att jaga eller på annat satt nyttja en fastighet inom viltvårdsområdet.

10 §

VILTSTATISTIK

Den som jagat inom området, löst eller övertagit jakträttsbevis eller jaktgästbevis är skyldig att årligen, före dag som styrelsen bestämmer själv eller genom sin jaktvärd, till styrelsen lämna skriftlig uppgift på det antal vilt av varje slag han fällt eller fångat inom viltvårdsområdet under den tid beviset omfattar.

11 §

ORDINARIE JAKTSTÄMMA

Ordinarie jaktstamma hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast den 20 augusti.

Vid denna stamma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Anmälan av protokollförare
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fråga om användning av eventuellt överskott från föregående räkenskapsår
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
 9. Fastställande av regler for jaktutövning och viltvård samt instruktioner för jaktledare
 10. Fastställande av avgifter for jakträttsbevis, jaktgästbevis samt i förekommande fall för slaktbod och fällt villebråd under jaktåret
 11. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna
 12. Frågor om föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom viltvårds-området
 13. Antagande av medlemmar
 14. Val av ordförande i styrelsen
 15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 16. Val av jaktledare för älgjakt
 17. Val av revisorer jämte suppleanter
 18. Val av personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbevis
 19. Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt för kallelse till jaktstämma
 20. Val av valberedning
 21. Val av ombud till jaktvårdskretsen
 22. Övriga frågor

12 §

EXTRA JAKTSTÄMMA

Extra jaktstämma skall hållas då styrelsen finner anledning därtill eller då det begärts av mer än en femtedel av fastighetsägarna, eller då de fastighetsägare som äger mer än en femtedel av viltvårdsområdets areal uttalar sig härför. Vid extra jaktstämma får beslut fattas endast i ärenden som angetts i kallelsen.

13 §

KALLELSE TILL JAKTSTÄMMA

Kallelse till jaktstämma skall ske senast 8 dagar före stämman.

14 §

MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.

Motion skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni.

15 §

STYRELSEN

Styrelsen skall ha sitt säte i Vitsand och skall bestå av ordförande samt 6 ledamöter och 3 suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter utses för ett år i sänder, om inte jaktstämma beslutar annat.

16 §

STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Styrelsen företräder föreningen, ansvarar för dess tillgångar, förvaltar dess angelägenheter och verkställer jaktstämmans beslut.

Det åligger styrelse:

 • att föra noggranna räkenskaper
 • att hålla fastighets- och medlemsförteckning aktuell och före varje jaktstamma upprätta röstlängd. *
 • att till jaktstämma inkomma med förslag till viltvårdsåtgärder och förslag till regler för jaktutövningen under jaktåret, vilka regler bör avse:
 •       avskjutningens omfattning och inriktning med hänsyn till vilttillgång och viltskador,
 •       avgifter for jakträttsbevis och jaktgästbevis,
 •       eventuella avgifter för visst slag av vilt som fälls,
 •       underlättande av annan jakt under tid älgjakt bedrivs, samt
 •       former för gemensamhetsjakt och krav på skjutprov.
 • att genom den som stämman därtill utser, utfärda och utlämna jakträtts- och jaktgästbevis,att i förekommande fall tillse att licensansökningar o. dyl. inges till vederbörande myndighet,
 • att ansvara for genomförandet av beslutade viltvårdsinsatser, genomföra jaktbevakning (samt hålla viltvårdsområdets gränser markerade)
 • att medverka till frivilliga byten av jakträtt och arrendering i samordnande syfte och att avge förslag i frågor som avser överlåtelse av jakträttsbevis och jaktgästbevis till föreningen och om villkoren vid vidareöverlåtelse.
 • Styrelsen skall yttra sig över inkomna motioner.

* Kommentar:

Ändring av äganderätten till eller omfattningen av en i viltvårdsområdet ingående fastighet skall av ägaren anmälas till styrelsen, som har att införa sådan ändring i fastighetsförteckningen. Detsamma gäller om ansluten fastighet erhåller ändrad fastighetsbeteckning.

17 §

RÄKENSKAPSPERIOD, REVISION

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 ju1i -30 juni.

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på jaktstämma en eller två revisorer och en eller två suppleanter.

Räkenskaperna skall vara avlämnade till revisorn (revisorerna) senast 14 dagar efter räkenskapsårets utgång och revisionen avslutad före närmast följande ordinarie jaktstamma.

18 §

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT

Beslut av jaktstämma eller styrelse kan i den ordning och omfattning som följer av lag om viltvårdsområden överklagas hos länsstyrelsen av den vars rätt berörs av beslutet, om beslutet gått denne emot.

19 §

ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av stadgarna fattas på jaktstämma. Beslut är giltigt endast om det har fattats på två på varandra följande stämmor och inte bestrids av mer än en femtedel av fastighetsägarna eller av de fastighetsägare som äger mer an en femtedel av viltvårdsområdets areal och, om beslutet avser 1- 9 och 18- 20 §§, fastställts av länsstyrelsen.

Beslut om ändring av stadgarna är giltigt endast om ändringsförslaget funnits med i kallelsen till stämman.

20 §

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Upplösning av föreningen kan ske på sätt som anges i lagen om viltvårdsområden.

 

 

Kommentera