Älgjakten avslutad 2019! OBS: Områdesjakt på kronvilt pågår!
Open
X

Bestämmelser PM för jakten.


VITSANDS VVO

BESTÄMMELSER FÖR ÄLGJAKTEN

1, Det fordras av alla som deltar i jakten att inneha statligt jaktkort, jakträttsbevis, eller gästkort, som gäller för Vitsands VVO, utfört skjutprov på godkänd bana med kompetens för brons, lagligt älgvapen och ammunition, vapenlicens och jägarförsäkring samt fungerande jaktradio 155 Mhz.

2, Endast älg * får beskjutas och alla skott skall kunna redovisas för jaktledaren. Älgjaktlaget skall ej engageras i jakt på annat vilt.

* (Björn, kronvilt och vildsvin får fällas under älgjakt om jaktledaren så beslutar).

3, Lyssna noga till jaktledarens order och övertyga Dig själv om att Du rätt uppfattat vad han sagt.

4, SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

a, Hantera alltid vapnet som det vore laddat

b, Slutstycket ska vara urdraget när du möter jaktkamrater eller andra personer i markerna

c, Passkytt måste orientera sig om var grannskyttarnas pass är belägna.

d, Skott får ej avlossas framför eller i närheten av grannskyttarnas pass eller utanför markerade säkerhetsvinklar.

e, Skytt får ej lämna sitt pass eller byta plats utan jaktledarens tillstånd.

f, Laddning får ske först då skytt intagit sitt pass. Patron ur skall göras innan pass lämnas.
All förflyttning skall ske med oladdat och öppet vapen. (Gäller ej hundförare).

g, När hund skäller fast stånd, är det bara dess förare som får gå på detta stånd.

h, Samtliga jaktdeltagare skall bära röda band eller röd mössa.

i, Samtliga jägare som deltar i Vitsand VVO ska ha fungerande jaktradio 155 Mhz

5, Är passet trångt (begränsat observationsområde) får hondjur ej skjutas. 50-metersregeln gäller. Ko får skjutas först när kalven eller kalvarna fällts.

6, När hund är närvarande vid fälld älg, får avfångningsskott inte avlossas förrän hunden är uppkopplad på betryggande avstånd från älgen. Skytten är ansvarig för den skada som hunden kan få av vårdslös skottlossning. (t ex att hunden blir skotträdd).

7, Om påskjuten älg ej stannar inom rimligt avstånd från skytten, anmäls detta till jaktledaren. Ingen ytterligare älg får påskjutas på passet innan eftersök genomförts.

När jaktledare eller hundförare kommer, anvisa skottplats och utspår (undvik att trampa på skottplatsen).

Skytten ansvarar för att skjuten älg blir urtagen och slaktplatsen tydligt markerad. Skytten skall vara behjälplig vid hämtning och transport av älgen till slaktboden.

Trofé tillfaller den skytt som avlossat det första dödande skottet. Vid tvist avgör jaktledaren vem trofén skall tillfalla.

Hjärta, lever och tunga tillfaller skytten.

8, Utställare av passkedja ansvarar för att passkyttarna blir återförda till utgångspunkten.

Passskyttarna skall rapportera älgobservationer och andra för jakten viktiga iakttagelser för utställaren.

Passen fördelas ofta genom lottning, som genomförs vid upprop och utställning.

9, Ingen får lämna dagens sista återsamlingsplats förrän jaktledaren givit tillstånd.

10, Signalskott kan komma att anbefallas i jaktens slutskede.

Skytten är ansvarig om överskjutning uppstår.

11, Jaktstämman befullmäktigar styrelsen och jaktledaren att utfärda kompletterande bestämmelser.

12, Alkohol får ej förekomma vid hantering av vapen eller vid bilkörning.

Tänk på att dagen efter också räknas som ”fylla”. Överträdelse beivras!

13, Vid överträdelse av dessa bestämmelser kan jaktledare/styrelse besluta om begränsning av  deltagande i jakten.

14, VAPENFÖRVARING

Förflyttning i bil

Om du tillfälligt måste lämna uppsikt över ditt vapen då du transporterar det i bil måste du ta med dig vital del, t ex slutstycket. Vapnet i övrigt ska gömmas i väl i bilen.

Förvaring i jaktstuga 

Om du tillfälligt måste lämna ditt vapen utan tillsyn och det saknas vapenskåp måste du ta med vital del, t ex slutstycket. Vapnet i övrigt skall förvaras väl gömt och under betryggande lås, t ex låsbart vapenställ.

 

Tillägg för jägare från annat land

För vapen som förts in från annat land skall införseltillstånd till Sverige finnas.

 

15, Viktiga kommandon:

Kommandon t ex via jaktradio, ska alla jägare lära sig den svenska betydelsen. Lista på viktiga ord kan ev. översättas till engelska och tyska t ex ”Tjurförbud”, ”Koförbud” o dyl.


Styrelsen och jaktledningen beslutar i samråd om jaktens genomförande och avbrytande.


 

 

Kommentera