JAKTSTÄMMA VITSAND VVO 2018-06-24, kl. 16:00

Upplagt den 2018-06-15 · Upplagt i Okategoriserade

Ordinarie jaktstamma hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast den 20 augusti.

JAKTSTÄMMA VITSAND VVO 2018-06-24, kl. 16:00

Plats: Jaktstugan, slaktboden Vitsand VVO

Vid denna stämma skall följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande för stämman
 • Anmälan av protokollförare
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

 

 • Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 • Fastställande av röstlängd

 

 • Styrelsens och revisorernas berättelser och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

 • Fråga om användning av eventuellt överskott från föregående räkenskapsår
 • Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat( budget)

 

 • Fastställande av regler for jaktutövning och viltvård samt instruktioner for jaktledare
 • Beslut om årets jaktstart t ex. måndagen 2018-10-08, kl 06:30
 • Beslut om anmälan till älgjakten (tidpunkt och ansvarig).
 • Beslut om avskjutning, godkännande av skötselplan inom ÄSO
 • Beslut om PM/bestämmelser för älgjakten 2018
 • Beslut om jaktgäster till området sk. områdesgäster
 • Rovdjursjakt inom VVO

 

 • Fastställande av avgifter for jakträttsbevis, jaktgästbevis samt i förekommande fall för slaktbod och fällt villebråd under jaktåret

 

 • Framställning från styrelsen, och motioner från medlemmarna  

Styrelsens förslag samt motioner

 • Frågor om föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom viltvårdsområdet (jaktarrenden)

 

 • Antagande av medlemmar

 

 • Val av ordförande i styrelsen

 

 • Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 • 6 st ledamöter
 • 3 st suppleanter

 

 • Val av jaktledare för älgjakt
 • Ansvarig huvudjaktledare
 • 3 st biträdande jaktledare
 • Val av revisorer jämte suppleanter
 • 2 st revisorer
 • 2 st revisorsuppleanter

 

 • Val av personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbevis.
 • Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt för kallelse till jaktstämma  
 • Val av valberedning och dess sammankallande, samt ombud till Hovfjällets ÄSO:s valberedning.
 • Val av ombud till Torsby Jvk, samt till Hovfjällets ÄSO årsmöte
 • Val av studieledare.
 • Val av ansvarig skjutbanan.
 • Val av ansvarig slaktboden.
 • Beslut om inlämning av skottlistor. Lottdragning inlämnade skottlistor.
 • Beslut om utdelning av kött till markägare (som ej jagar eller arrenderar ut), samt ansvarig för utdelning av Markkött.
 • Beslut om arbetsdagar.
 • Beslut om jaktskyttetävlingar, o. dyl.
 • Beslut om arvode till styrelsen.

 

 • Beslut/val av Firmatecknare (för omedelbar justering)

 

 • Övriga frågor:
  • Ev. Älgfestenstyrelsens mandat att besluta om ev. älgfest.
  • Slaktkvällar ska genomföras och godkännas av dagens slaktansvarig
  • Styrelsen rekommenderade jaktkort köps via Plusgiro om möjligt

 

 • Beslut om nästa jaktstämma (2019) – t ex söndag 30/6-2019, kl. 16:00 eller början av augusti 2019

 

 • Jaktstämmans avslutning.