Ordinarie Jaktstämma 2016

Upplagt den 2016-06-16 · Upplagt i Okategoriserade

Ordinarie jaktstamma hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast den 20 augusti.

JAKTSTÄMMA VITSAND VVO 2016-06-26, kl. 16:00

Plats: Jaktstugan, slaktboden Vitsand VVO

Vid denna stämma skall följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande för stämman

 

 

 • Anmälan av protokollförare

 

 

 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

 

 

 • Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

 

 

 • Fastställande av röstlängd

 

 

 • Styrelsens och revisorernas berättelser och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

 

 • Fråga om användning av eventuellt överskott från föregående räkenskapsår

 

 

 • Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

 

  1.  
 • Fastställande av regler for jaktutövning och viltvård samt instruktioner for jaktledare

 

 • Beslut om årets jaktstart t ex. måndagen 2016-10-10, kl 06:30
 • Beslut om anmälan till älgjakten (tidpunkt och ansvarig).
 • Beslut om avskjutning, godkännande av skötselplan inom ÄSO
 • Beslut om PM/bestämmelser för älgjakten 2016
 • Beslut om jaktgäster till området sk. områdesgäster
 • Rovdjursjakt inom VVO
 • Fastställande av avgifter for jakträttsbevis, jaktgästbevis samt i förekommande fall för slaktbod och fällt villebråd under jaktåret

 

 

 • Framställning från styrelsen, och motioner från medlemmarna  

 

  1. Styrelsens förslag samt motioner
 • Frågor om föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom viltvårdsområdet (jaktarrenden)

 

 

 • Antagande av medlemmar

 

 

 • Val av ordförande i styrelsen

 

 

 • Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

 

 • 6 st ledamöter
 • 4(3) st suppleanter
 • Val av jaktledare för älgjakt

 

 • Ansvarig huvudjaktledare
 • 3 st biträdande jaktledare
 •  
 • Val av revisorer jämte suppleanter
 • 2 st revisorer
 • 2 st revisorsuppleanter

 

 •  
 • Val av personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbevis

 

 

 • Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt för kallelse till jaktstämma

 

  1.  
 • Val av valberedning och dess sammankallande, samt ombud till Hovfjällets ÄSO:s valberedning.

 

 1.  
 2. Val av ombud till Torsby Jvk, samt till Hovfjällets ÄSO årsmöte

 

 1. Val av studieledare.

 

 1. Val av ansvarig skjutbanan.

 

 1. Val av ansvarig slaktboden.

 

 1. Beslut om inlämning av skottlistor. Lottdragning inlämnade skottlistor.

 

 1. Beslut om utdelning av kött till markägare (som ej jagar eller arrenderar ut), samt ansvarig för utdelning av markkött.

 

 1. Beslut om arbetsdagar.

 

 1. Beslut om jaktskyttetävlingar, o. dyl.

 

 1. Beslut om arvode till styrelsen.

 

 1. Beslut/val av Firmatecknare (för omedelbar justering)

 

 • Övriga frågor:

 

 • Ev. Älgfestenstyrelsens mandat att besluta om ev. älgfest.
 • Slaktkvällar ska genomföras och godkännas av dagens slaktansvarig
 • Styrelsen rekommenderade jaktkort köps via Plusgiro om möjligt

 

 1. Beslut om nästa jaktstämma (2017) – t ex söndag 2/7-2017, kl. 16:00

 

 • Jaktstämmans avslutning.