Älgjakten avslutad 2019! OBS: Områdesjakt på kronvilt pågår!
Open
X

Rovdjur.

Björnjakt på Vitsand VVO 2017!

Länsstyrelsen Värmland beslutar om licensjakt efter högst två (2) björnar i Värmlands län 2017 enligt nedan angivna villkor.

Björnjakten får bedrivas inom hela länet, utom det område som är angivet på karta i bilaga 2.

Länsstyrelsen avlyser jakten då det beslutade antalet björnar fällts eller då den angivna jakttiden löpt ut. Länsstyrelsen beslutar med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd att även tillåta åtelljakt på björn enligt nedan angivna villkor. Jakt som bedrivs i strid mot nedan angivna villkor sker utan stöd i beslutet och i strid med fredningsbestämmelserna i 3 § jaktlagen (1987:259). Straffbestämmelser för jaktbrott och grovt jaktbrott finns i 43 och 44 §§ i jaktlagen.Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59§ jaktförordningen att detta beslut ska gälla utan hinder av att beslutet överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 4.

http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/beslut-licensjakt-bjorn-varmland-2017.pdf

 

 

 


 

Ingen björnjakt beslutad för augusti 2016

Vargjakt beslutad 2016 för jakt januari 2017 i södra Värmland (Brattforsreviret och Loka (delat med Örebro län))

Lodjursjakt kan ev.  beslutas 2016 och genomföras mars 2017. Värmland har 11 länsegna föryngringar och miniminivån är 11 familjegrupper (Förvaltingsnivån är 10-20 familjegrupper)

 


 

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter högst två björnar i Värmlands län under 2015. Jakt får ske i nästan hela länet förutom en del av nord-västra Värmland där jakt inte tillåts. Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti till och med den 15 oktober eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

Ja
Lufsande brunbjörn

Område: Hela Värmlands län förutom avlyst område enligt karta. Jakttid: 21 augusti – 15 oktober 2015. Antal björnar: Högst två (2) björnar får fällas. Samtliga björnar, med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder), får fällas. Fredag den 3 juli har länsstyrelsen Värmland beslutat att två björnar får skjutas i Värmland under licensjakten 2015. Jakt får bara bedrivas om en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle och vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare.

Jakten och jakträtten är villkorad

Läs i beslutet om villkoren för jakten samt vad som gäller för hund och åtel.

Anmälan av fälld eller påskjuten björn

Anmälan ska utan dröjsmål anmälas till Länsstyrelsen. Vid påskjuten björn ansvarar den som skjutit på björnen samt jaktledare för att göra en platsundersökning för att bedöma om björnen är skadad eller inte. Dessa ansvarar även för att eftersök utförs om man inte kan bedöma att den påskjutna björnen är oskadd.

Viktiga telefonnummer

För anmälan om fälld eller påskjuten björn, ring: 010-224 71 30 Information om återstående tilldelning, ring: 010-224 71 60 (telefonsvarare) Det finns även möjlighet att anmäla sig till en SMS-tjänst där vi skickar ut SMS vid varje påskjuten eller fälld björn. Kom ihåg att registrera dig innan den 21 augusti.

Läs mera i Beslut om licensjakt


 

Björnbesök på Myrsund

Rovdjursjakt på Vitsand VVO 1. Stämman beslutade att i den utsträckning det är förenligt med jaktlagstiftningens bestämmelser om jakttider, och om tillstånd till jakt finns enl. myndigheternas beslut, om områdesjakt efter stora rovdjur så som björn, järv, varg, lodjur och vildsvin för att begränsa skador av sådant vilt. Dessa får jagas av envar jaktberättigad över hela viltvårdsområdet. 2. Stämman beslutade att de jaktkort som finns på området gäller för jakt på stora rovdjur, t ex. jaktkort för ”endast älg” eller de som endast avser ”småvilt”. Dessa gäller som ”gästkort” för rovdjursjakten, som annars ingår i begreppet ”Övrigt vilt”. Stämman beslutade vidare att övriga gästkort för jakt på stora rovdjur är noll kronor (0 SEK). Gästkort kan ersättas med deltagarlista (jakt- och gästkortslista). 3. Det beslutades vidare att jakt kan ske samordnat med övriga jaktlag som tagit likartat beslut, sk. ömsesidig rätt. Kontaktpersoner och samordnare för rovdjursjakten är Tony Björklund, Vitsand och Göran Larsson, Torsby. Ansvarig jaktledare ska utses vid dessa samordnade jakter. ——————————————————————————————————————————— Regler om skyddsjakt

Naturvårdsverket och flera länsstyrelser beslutar om skyddsjakt på stora rovdjur. Naturvårdsverket är sektorsmyndighet för jakt   och arbetar efter jaktlagen och EU-direktiv på området. Regeringen har permanentat reglerna för tamdjursägarnas rätt att skydda sina djur mot  angrepp av rovdjur.

Reglerna om tamdjursägares rätt  Regeringen har permanentat reglerna om tamdjursägares rätt att fälla angripande rovdjur. Samtidigt upphör såväl gamla 28 § i jaktförordningen som den 2 år gamla förordningen (2007:127) med särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder vid rovdjursangrepp Den nya 28 § Jaktförordningen innebär att ägare eller vårdare till tamdjur får döda ett rovdjur som angriper och skadar tamdjuret, till exempel får, renar och jakthundar, eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående. Samma regler gäller nu både innanför och utanför inhägnat område. Innan den tidsbegränsade förordningen tillkom 2007 fick man skjuta först efter att tamdjuret angripits om det var utanför inhägnat område. Skrämma först Det är inte fritt fram att skjuta ett rovdjur. Det är väldigt tydligt i förordningen att ett angrepp måste pågå eller vara omedelbart förestående. Innan man får skjuta ett rovdjur måste man först försöka skrämma det eller på annat sätt försöka avbryta angreppet. Vilka får använda regeln? Tamdjursägare eller vårdare får använda sig av 28 §. Regeringens beslut förtydligar också att annan än ägare och vårdare av tamdjur får ingripa till skydd för tamdjuret i vissa fall om detta sker på uppdrag av ägaren eller vårdaren eller den som vidtar åtgärden har skälig anledning att anta att ett uppdrag skulle ha lämnats om det funnits möjlighet till det. Bestämmelsen innebär att medlemmar i jaktlaget på uppdrag av ägaren eller vårdaren av en jakthund får skydda hunden vid jakt. Så lyder 28 § jaktförordningen Jaktförordningens 28 § (1987:905) är ändrad från 1 maj 2009. Där står nu ordagrant följande: ”28 § Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret. Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret 1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående, 2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller 3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där. Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet. Åtgärder enligt andra stycket 3 får, när det gäller lo, vidtas även för att skydda vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §. Förordning (2009:310). 28 a § Åtgärder enligt 28 § andra, tredje och fjärde styckena får även vidtas av annan som handlar på uppdrag av ägaren eller vårdaren för att skydda jakthund som används i jaktlag, tamdjur som befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret eller vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §. Detsamma gäller när uppdrag saknas men den som vidtar åtgärden har skälig anledning att anta att ett sådant skulle ha lämnats om det funnits möjlighet till det. Förordning (2009:310). 28 b § Åtgärder enligt 28 och 28 a §§ får vidtas på annans jaktområde och trots bestämmelserna i 9 §. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalparker. Förordning (2009:310). 28 c § Naturvårdsverket ska fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur med stöd av 28 § andra–fjärde styckena och 28 a § försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde eller annars används i stor omfattning. Om Naturvårdsverket bedömer att såär fallet ska verket genast anmäla detta till regeringen. Förordning (2009:310).” Straffet för olaglig jakt Minimistraffet för grovt jaktbrott och grovt jakthäleri är sex månaders och maximistraffet fyra års fängelse. Olaglig jakt på varg är ett grovt jaktbrott.

Kommentera